Dtum
Login with Facebookk
1927 | Március

Megindult a falusi kislakásépítő akció

A falvakba és a vidéki városokba megérkezett a földmívelésügyi miniszter várva-várt rendelete, mellyel megküldi a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet körlevelét a házhelyeseknek nyujtandó anyagkölcsönökről. Pár napon belül minden községben és városban kihirdetik ezt az értesítést, melyből mindenki megtudja, ki és mennyi anyagkölcsönt kérhet házhelyének beépítésére.

Hogy a „Vasárnap” olvasói legyenek az elsők, akik a kölcsön-akció módozatait megismerik, az alábbiakban röviden beszámolunk a kölcsön feltételeiről. 

A Falusi Kislakásépítő Szövetkezet (a későbbiekben rövidítve: Faksz-nak mondjuk), csak a földreform során házhelyhez juttatottaknak nyujt hitelt, de nem készpénzben, hanem építőanyagban. Már fölépült házakra nem ad kölcsönt. 


Milyen fajta hiteleket nyujt a Faksz? 

A Faksz a következő három fajta anyaghitelt fogja az építkezni szándékozó házhelyhezjuttatottaknak nyujtani:

A) Legfeljebb 1.500 pengőig (18.750.000 papirkorona) terjedhető, évente 4%-al kamatozó, legkésőbb 20 év alatt visszafizetendő, jelzálogilag biztosítható, elsőhelyen bekebelezhető hitelt;

B) Legfeljebb 640 pengőig (8,000.000 papirkorona) terjedhető, 4% évi kamat mellett nyujtott, 3 évnél nem hosszabb idő alatt évente 1 vagy 2 egyenlő részletben törlesztendő, jelzálogilag biztosítható, első-, vagy másodhelyen bekebelezhető hitelt;

C) Legfeljebb 400 pengőig (3,000.000 papirkorona) terjedhető, egy évnél nem hosszabb időre szóló, 4% kamat mellett nyujtott, bekebelezhető vagy megfelelő kezességgel biztosított hitelt. 

Mindenik hitelfajta keretében azonban bárki kevesebbet is kérhet, sőt kívánatos, hogy senki se kérjen nagyobb kölcsönt, mint amennyire háza felépítésénél okvetlenül szüksége van. 


Kik kaphatják az 1.500 pengős hitelt? 

Az 1.500 pengőig terjedő anyaghitelt a földreformeljárás során házhelyhezjuttatottak közül is kizárólag csak a a) földnélküli mezőgazdasági munkások, b) 3 holdnál nem nagyobb földterülettel rendelkező hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák kérelmezhetik. A nőtlenek, a hajadonok, gyermektelen családapák, a gyermektelen özvegyek azonban további rendelkezésig nem kérelmezhetik, mert elsősorban a gyermekes családokat fogják támogatni. 

Az említett két kategóriából is csak azok részesülhetnek, kik
1. a házhely árának legalább a felét kifizették, vagy ha ez bármi okból addig kifizethető nem lett volna, kötelezik magukat arra, hogy ennek megfelelő összeget a Faksznál letétbe helyeznek.
2. továbbá ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy
a) egy szoba-konyha és kamrából álló házuknak alapját a teherbíró talajig kőből vagy téglából építik fel akként, hogy az alap a föld felett is legalább 30 cm. legyen.
b) házuk építésénél a következő méreteket megtartják: szobaméret 22 m˛, szobamagasság 2.60 m, szobaablakméret 0.75/1.10 m, belméret, szobaajtóméret 0.80/2.00 m,
c) a felmenő és lábfalak között szigetelőlemezt alkalmaznak,
d) házukat tűzbiztos anyaggal fedik,
e) lakószobájukat padlózzák,
f) házukat tűz ellen biztosítják és végül
g) felépített házukat állandóan jókarban tartják és a szükség szerint tatarozzák. 

Az 5-6 évre tervezett programm ideje alatt, miután mint fentebb már említettük, egyszerre nem lehet az összes kérelmezőket kielégíteni, a következő sorrendet kell betartani: elsősorban az 5 vagy több gyermekes szülők, másodsorban a 4 vagy 3 gyermekes szülők, harmadsorban a 2 vagy l gyermekes szülők. 

A gyermekszám szerinti ezen három csoporton belül megelőzik a többieket:
a) az 50%-on felüli hadirokkantak és
b) az ezüst vitézségi érem, vagy ennél magasabb harctéri kitüntetés tulajdonosai. 

Ha valaki ebből a kölcsönfajtából 1.500 pengőt 20 éves törlesztésre kap, kamat és törlesztés fejében 20 éven keresztül félévenként utólagosan 54 pengő 84 fillért (685.500 papirkorona) tartozik fizetni. Aki 1.500 pengőnél kisebb összegű kölcsönt kér, illetőleg kap, az természetesen kisebb összegű félévi törlesztési részleteket kell, hogy fizessen. 20 éves törlesztési határidő helyett rövidebb időre is lehet kérni a kölcsönt, viszont ebben az esetben a törlesztési részletek magasabbak lesznek. A kikötött határidőn belül bármikor költség- és bírságmentesen vissza lehet fizetni a felvett kölcsönt. 


Kik kaphatják a 640 pengős hitelt? 

A 640 pengőig terjedhető hitelben a földreformeljárás során házhelyhez juttatott valamennyi csoportba tartozó részesíthető lesz, kivéve mégis a közalkalmazottakat. Ezt a hitelt sem kérelmezhetik azonban további rendelkezésig: a nőtlenek, hajadonok, gyermektelen családapák és gyermektelen özvegyek. A hitelben részesíthetők közül is csak azok kaphatnak anyaghitelt, akik
a) a házhely megváltási árát teljes egészében kifizették, vagy ha ez bármi okból eddig kifizethető nem lett volna, kötelezik magukat arra, hogy az annak megfelelő összeget a Faksznál letétbe helyezik,
b) hogy a kért hitel elnyerése előtt házukat falegyenig nyersen (vakolás és asztalosmunkák nélkül) az előbbi pontban megállapított előírásoknak megfelelően már felépítették, avagy kötelezik magukat arra, hogy a házat a hitel folyósítása előtt falegyenig akként felépítik. 
A gyermekszám szerinti sorrendben belül a következő sorrend lesz irányadó:
1. a házhelyen kívül földdel egyáltalában nem, vagy 3 holdnál nem nagyobb földdel rendelkező hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák,
2 földnélküli mezőgazdasági munkások,
3. a 3 holdnál nagyobb földdel rendelkező hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák,
4. a törpe birtokosok,
5. kisiparosok, ipari munkások és egyéb csoportok, idevéve természetesen a közalkalmazottakat. 

Mindezen csoportokon belül a többi kérelmezőt megelőzik:
a) az 50%-os hadirokkantak,
b) az ezüst vitézségi érem vagy ennél magasabb harctéri kitüntetés tulajdonosai. 


Kik kaphatják a 400 pengős hitelt? 

A 400 pengőig terjedhető anyaghitelben a földreform eljárás során házhelyhez juttatottak bármelyik csoportjába tartozó egyén részesülhet. 


Mi vár a pontosan nem fizető adósra? 

Mindenki, aki a Faksz. bármelyik hiteltípusában részesült, a kikötött és megállapított fizetési kötelezettségeket (törlesztések, kamatok) a legpontosabban tartozik teljesíteni, mert aki fizetési kötelezettségét nem teljesíti pontosan, azzal szemben a Faksz. a késedelem mérve szerint, szükség esetén a törvényben meghatározott legmagasabb késedelmi kamatot is felszámíthatja, sőt a konokul nem fizető adós ki van téve annak is, hogy házát és házhelyét is elveszíti. 


A falusi kislakásépítési akciónál közreműködő bizottság

Arra nézve, hogy a hitelkérelmezők közül a megállapított sorrenden belül, személy szerint kik részesíttessenek a kért hitelben, egy helyibizottság fog javaslatot tenni. Ez a bizottság felhatalmazást fog nyerni arra is, hogy ott, ahol azt vagy a helyi viszonyok, vagy egyes különös méltánylást érdemlő esetek a fentebb lefektetett alapelvektől való eltérést indokolttá teszik, javaslatot tehessen ez irányban a szövetkezetnek. 

A bizottság tagjai a következők:
1. a járás főszolgabírája által, a járási gazdasági felügyelő meghallgatása után, a község köztiszteletben álló, független, kellő hozzáértéssel bíró polgárai sorából kinevezett elnök,
2. a községi elöljáróság egy képviselője,
3. a földreformeljárásnál közreműködött választmány egy tagja, akit a községi képviselőtestület e választmány tagjai közül kijelöl,
4. a Faluszövetség megbízottja,
5. a legközelebbi községi hitelszövetkezet kiküldöttje. 
Ennek a bizottságnak lesz feladata ellenőrizni azt is, hogy a nyert árúhitelt a hitelben részesültek helyesen használják-e fel, hogy a kereskedők az anyag kiosztásánál visszaéléseket nem követnek-e el és a házak építésénél figyelemmel lesznek arra is, hogy a felépülő házak külsőleg is rendben, ne össze-vissza épüljenek, hanem lehetőleg a falu képének szebbé és magyarosabbá tételét szolgálják. 


Miként folyósítják a megszavazott hitelt? 

Azok részére, akik az anyaghitelt elnyerték, a megszavazott hitel erejéig utalványt fog a Faksz. kiszolgáltatni, amely utalvány ellenében a szükséges építési anyag általában a Faksz. által kijelölt olyan kereskedőnél lesz beszerezhető, aki a jóminőségű építési anyagoknak méltányos áron való kiszolgáltatására a Faksz.-szal megállapodást kötött; ott pedig, ahol a Faksz.-nak anyagtelepe van, ezen az anyagtelepen. 

A hitelt kérők egy üzletrésszel belépnek a Falusi Kislakásépítőszövetkezetbe. Egy üzletrész ellenértéke két pengő, amelyhez beiratási díjként még 20 fillért kell fizetni. 


Hogyan kell folyamodni a hitelért? 

Az anyaghitel elnyerése iránti kérelmet csakis a szövetkezet által elkészített kérvényűrlapon lehet majd előterjeszteni, amelyet teljesen díjtalanul lehet kapni a községi elöljáróság útján. A kérvényt a községi elöljáróságnál kell benyújtani. 


Kik folyamodhatnak ezidőszerint hitelért? 

Időről-időre fogja a Faksz. közhirré tenni, hogy a háromféle hiteltípus mindegyikére mely kategóriák adhatják be kérvényeiket. Így már ez alkalommal közöljük, hogy ezidőszerint újabb értesítésig az 1.500 pengőig terjedhető hitelre csak azok adhatják be kérvényeiket, akiknek 5 vagy ennél több gyermekük van, ha egyébként az előbb leírt feltételeknek megfelelnek.

A 640 pengőig terjedhető hitelre azok adhatják be ezidőszerint kérvényeiket, akiknek 3 vagy ennél több gyermekük van, ha egyébként a kikötött feltételeknek megfelelnek.

A 400 pengőig terjedhető hitelre ezidőszerint csak azok adhatják be kérvényeiket, akik abban a községben laknak, ahol a Faksz.-nak saját anyagtelepe van, vagy akik valamely Faksz. telephez – szállítás szempontjából – közelfekvő helységben laknak.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98