Dtum
Login with Facebookk
1905 | Október

Bérleti (szállítási) hirdetmény

Közzéteszi a cs. és kir. 4. hadtest hadbiztossága

 

Különös határozmányok

Azon állomásokra nézve, melyeken a bérleti időtartam alatt ezred vagy dandár (a lovasságnál osztály) összpontosítások eszközöltetnek, illetőleg szabadságolt lovak bevonultatnak, a bérletnyertes köteles a származó nagyobb szükségletet és az esetleg engedélyezett pótlékokat a szerződött árak mellett szállítania.

A kiírott czikkek bérleti úton való kiadása csak annyiban történik, ha a csapatok (intézetek) ezen czikkeket nem maguk szerzik be. Összesen ajánlatok számára, alomszalmára és ágyszalmára tehát nem fogadtatnak el. 

A kérvényelések a szükségleti helyeken a lótápczikkekre nézve ötnaponként, a fa és kőszénre nézve havonként és az ágyszalmánál négyhavonként történnek. 

A lótápczikkek, ha az a csapat érdekében áll, a cs. és kir. hadtest –hadbiztosság jóváhagyása mellett kivételesen 10 vagy 15 napra is kérvényelhetők. 

A bérleti úton szállítandó ágyszalma, tüzifa és kőszénre nézve az ajánlatok a szükséglet helyére való feltétlenül elfuvarozással együtt teendők. 

A szállítók raktárai ne legyenek 1-9 km-nél nagyobb távolságra a katonai laktanyától és kocsizható út mellett kell, hogy legyenek; ha a távolság 1-9 km-nél nagyobb, akkor a szálllító szintén köteles a lótápczikkeket saját költségén elfuvarozni. 

A széna sajtolása géppel, 30, 60 vagy 90 kg. csomagban eszközlendő és kiterjedése körülbelül negyede legyen a felbontott szénának. 

Az alomszalmának  1/4  részben zsupszalmából kell állani. 

Azon állomásokon, hol a szállító a szénacsomagokat kötelekkel kötve átadja, a szalma kötegekre szánt szalma a csapatnak alomszalmául megtérítés nélkül kiszolgáltatandó.


Ajánlatok ki nem irt czikkekre,
továbbá ajánlatok, melyek hosszabb időre mint a kiirt szállítási időtartamra szólnak, feltétlenül és azonnal visszautasíttatnak, és ajánlatok a tárgyalás rákövetkező napjától kezdve 14 napnál rövidebb impegnoval nem vétetnek tekintetbe. 

Ezenkívül a tárgyalóbizottság részéről mindazon ajánlatok nem vétetnek tekintetbe, melyekben egy és ugyanazon czikknél, a kiirt biztositási idő tartamának egyes szakaira különböző árajánlatok tétettek. Ajánlatok, a melyek elfogadhatattlan feltételeket tartalmaznak, a melyekhez nincsen bánatpénz csatolva (községek és jelenlegi szállítókat kivéve) továbbá olyanok, a melyekhez hivatalos bizonyítvány nincs csatolva arról, hogy hitel-és szállítási képességről szóló bizonyítvány beküldetett, nem vétetnek figyelembe. 

A fa és kőszénszállításra beadott ajánlatokban azok neme is megemlítendő. A kőszénre vonatkozó ajánlatok darabszámra szóljanak. 

A terményeknek általános mozgósítás esetén kiszolgáltatására nézve, a szállítási feltételek füzetének XXVII. pontjára különösen utaltatik. 

Azon esetben, ha valamelyik állomáson a szállító, vagy a vele érintkezésben álló személyeknek lovai között ragályos betegség ütne ki, a katonai igazgatásnak jogában állana a fennforgó ragályveszélyes állapotokról kiállított katonai állatorvosi bizonyítvány alapján, a lóállománynak - az igazolt szükségtartamára – szükséghez képest esetleg más járványmentes állomásról való szállítás útjáni élelmezése iránt intézkedni, a nélkül, hogy a szállítónak valamely kártalanításra igénye származhatnék abból, hogy a lótáp ezen időre nem tőle vétetett fel. 

A szénára való ajánlattevők kötelesek politikai hatósági bizonyítványnyal bebizonyítani, hogy a széna oly vidékekről nem való, melyeken a házi állatok között lépfene uralkodik.

Általános határozmányok

1. A tárgyalások mindenkor 10 órakor délelőtt bizotságilag tartatnak meg, melyhez kizárólagosan írásbeli ajánlatok fogadtatnak el. 

2. Az 1 koronás bélyegekkel ellátott ajánlatoknak, lepecsételt boríték alatt, az előirt bánatpénzekkel együtt, külön boríték alatt való csatolása mellett, az illető állomás szükségletének tárgyalására kitüzött napon, legkésőbb délelőtt 10 óráig kell a tárgyaló-bizottsághoz beérkezniök; későbben érkező vagy táviratt uton tett ajánlatok nem vétetnek tekintetbe. Ha valamely ajánlatban a számokkal és betükkel irt ár között eltérés mutatkoznék, akkor a betükkel irott ár fog helyesnek tekintetni. 

3. Minden ajánlattevő, a szerződési kötelezettségben már álló vállalkozók kivételével, üzleti képességét s erre vagyonának elégséges voltát a kereskedelmi és iparkamara által, ha pedig a kereskedelmi lajstromba bejegyzett czégje nem volna és pedig az ipart és kereskedelmet űző az I-ső fokozatú politikai hatóságok által, a gazdasággal foglalkozó nem bejegyzett pedig a gazdasági egylet által kiállított bizonyítvánnyal igazolni tartozik.
Az ilyen bizonyítványok nem az ajánlattevő, hanem a felsorolt hivatal vagy egyesület által a tárgyaló-bizottsághoz hivatalosan juttatandók.
Bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számított két hónál korábbi kelettel birnak, tekintetbe nem vétetnek. Ezen bizonyítványokból a szállítási képesség terjedelmének ki kell tünnie. 

4. A tárgyalásokra nézve a Budapesten, illetőleg Székesfehérvárott 1905.évi junius hó 25-én kelt, hivatalosan két példányban kiállított feltételek füzetének határozatai mérvadók. Ezek betekinthetők a cs. és kir. 4. hadtest hadbiztosságánál, a budapesti és székesfehérvári cs.és kir. élelmező raktároknál naponta délelőtt 9 órától 12-ig.
Az ezen szállítási feltételek füzetében foglalt feltételek betartására minden ajánlattevő az ajánlat benyujtásával már kötelezve van.
Ezen szállítási feltételek füzetei az előbb említett élelmező raktáraknál 64 fillérért el is adatnak. 
5. Községek és termelők a bánatpénz letételétől mentesek, de ajánlataikért s az ezekben elvállalt kötelezettségekért, ugy mint más vállalkozók, szavatolni tartoznak. 

6. Az élelmi czikkeknek az állomáshoz tartozó helységekbe való elfuvarozására nézve, a feltételi füzet XVII.pontja értelmében, külön ajánlat teendő mert különben feltételeztetik hogy az elfuvarozás a követeli szállítási árban már beszámoltatik.
Ha az elfuvarozásra többen egyenlő árak mellett ajánlkoznának, akkor ezek közül az, ki az illető czikkek szállítását elnyerte, előnyben részesül.

7. Az ajánlkozók a hadigazgatásnak ajánlatuk elfogadása iránti nyilatkozata tekintetében lemondanak az 1875. évi XXXVII. törvényczikk 314 és 315 §-ában valamely ajánlat elfogadása iránti nyilatkozatra nézve megállapított határidőnek betartásáról. 

8. A téli hónapokban, azaz október hó elejétől március hó elejéig szükséges alomszalma 2500 grammos adagokban, a nyári hónapokban pedig 1700 grammos adagokban szolgáltatandó ki.
Daczára ennek azonban 2100 alomszalma-adag után teendők...

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Cikk-ajánló
40-ezer korona olimpiai célokra.
Az olympiád rendkívüli jelentőségének átértését és helyes...
Kapás növényeink termeléséről Kapás növényeink termeléséről
A legnagyobb holdankénti terméseket a kapás növények után nyerjük. Jó...
A hiúz-galamb és olmützi galamb A hiúz-galamb és olmützi galamb
Alig van ezen két galambfajtánál hasznosabb házi galamb. Ha t. i. az...
Az angol királyi pár Berlinben Az angol királyi pár Berlinben
Edvard angol király Alexandra királynővel együtt a minap Berlinben...
Feleség és barátnő a titkos találkahelyen beszélték meg a férj „Megvágásának” haditervét Feleség és barátnő a titkos találkahelyen beszélték meg a férj...
Nagy port vert fel a fővárosban az a néhány nappal ezelőtt kipattant...
Garay győzelme Híres és Kelen felett Garay győzelme Híres és Kelen felett
A labdarúgó-mérkőzés félidejében került sorra a 3000 méteres...
Gazdasági Kis Tükör Gazdasági Kis Tükör
A nagy mezőgazdasági reformjavaslat, amelyet a miniszterelnök...
Századunk tragédiája (Fox-Film) Századunk tragédiája (Fox-Film)
A Fox-filmgyár páratlan lelkesedése és áldozatkészsége tette...
Ferencváros – Bocskai 5:1 (2:0) Ferencváros – Bocskai 5:1 (2:0)
Alig 2000 főnyi közönség előtt a várakozásnak megfelelően könnyen...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98