Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1906 | Február

Hogy utazik a magyar király?

Erre mifelénk ugyan, sajnos, nem jár mostan. Borús a politikai láthatár és ködös, hideg időbe nem szivesen utazik-e felesleges úr. Azok a diszes udvari kocsik, melyeket a gavalléros államvasút a millennium alkalmából ajánlott fel uralkodónknak, ott porosodnak a pályaudvar fészerében. Jó ideje már, hogy nem használták őket.

Pedig szépek, kényelmesek. És az ezeréves magyar nemzet ezen bőkezű ajándéka mintha gyengéd figyelmeztetés is volna: ha már idegenből jön az uralkodónk, legalább magyar kocsin látogasson hozzánk. Igaz, hogy 1896 előtt is volt udvari vonatunk, ezt azonban még a Ringhoffer osztrák czég szállította és már nem felelt meg a modern igényeknek. Kis udvari vonat néven olykor ugyan még ma is használatba veszik, de rendszerint csak vadászkirándulásokra, kisebb utakra viszik.

A nagy udvari vonatot a millenium évében használta uralkodónk először. Bécsből jött vele, hogy megnyissa a magyar kiállitást. Azóta is állandóan ezt a vonalat rótta a király vonatja; megpihent, ez soh’se azért történt, mintha Ő Felsége Budapesten tartózkodott volna sokáig.
Az ily utazások alkalmával a vonat összeállítása rendszerint ugyanaz.

A mozdony után elsőnek a szolgálati kocsi következik, melyben a vonatot kisérő vasúti főhivatalnokok helyezkednek el. Ezt az államvasutak elnök-igazgatójának termes kocsija követi, mely után egy udvari kiséreti kocsi, azután Ő Felsége kocsija, majd ismét egy kiséreti vagy étkező kocsi, végül a podgyászkocsik következnek.

A mozdonyon a fűtőházfőnök és az osztálymérnök ügyelnek és minden legcsekélyebb rendellenességet telefon útján jelentenek a szolgálati kocsiban utazóknak, illetve az elnöknek, a ki ugyancsak telefonon közli rendelkezéseit.

Csend és biztonság. Ez a jelszó az egész vonalon, mikor Ő Felsége utazik.

A mozdony csak elkerülhetetlenül szükséges esetekben használja a gőzsipját, éjjel pedig egyáltalán nem sipol. Az állomásokon tizenötperczczel az udvari vonat érkezése vagy áthaladása előtt be kell szüntetni a tolatásokat. A nyilt vonalon fekvő rakodókon két órával a király vonatának berobogása előtt tolatást végezni nem szabad.

Még ennél is szigorúbb a rendelkezés a munka- és anyagvonatokat illetőleg. Ezeknek négy órával a külön vonat megérkezte előtt már el kell hagyniok az illető vonalat. Sőt még kettős vágányú pályán is tiltva van, hogy akár ezek a vonatok, akár oly tehervonatok, melyekbe megrakott, nyitott teherkocsik vannak besorozva, az udvari vonat pályáját keresztezzék.
Ezenfelül gondoskodik a vasut, elgendő számu tartalék-mozdonyról is, hogy az esetben, ha netalán valami baja esnék az udvari vonat mozdonyának, hamarosan mással cserélhessék ki. Ezek közül az egyik állomásnyi távolságra követi a király vonatát.

Azelőtt szokásban volt, hogy ezen vonat előtt is útnak indítottak egy lokomotívot, a melylyel meggyőződést szereztek arról, hogy a pályatestnek nincsen baja és a személyzet az óvatosság rendszabályait az egész vonalon megtartotta. Mostanában előzetes szigorú pálya-vizsgálatot tartanak, a mi abból áll, hogy a pálya-felvigyázók és a vasuti őrök külön-külön végigjárják vonalrészeiket és minden sínszálat, minden szeget szemügyre vesznek.

 

A Széll-kormány alatti obstrukczió idején megtörtént, hogy a bécsi lapok nagyképű czikkeket bocsátottak világgá, melyekben komoly hangon tárgyalták, hogy Magyarországban a király ellen, legközelebb útja alkalmával, merényletet terveznek. Az udvari kanczellária felült az oktalan rémmesének és elrendelte, hogy a király vonatja előtt a kis udvari vonat haladjon végig a pályán. Baja természetesen sem az első, sem a második vonatnak nem történt.

De hogy az egész hiresztelés mennyire alaptalan volt, az bizonyítja legjobban, hogy az előre küldött vonaton utazó magyar urak az egész úton gondtalan nyugalommal ütötték a kártyát.
Annak a vonalnak az állomásait, melyen a király utazik, az udvari vonat menetrendjéről előzetesen értesitik, hogy az összes rendelkezéseket idejekorán végrehajthassák.

Ezenfelül a kiindulás pontjáról körsürgönyökkel jelzik, hogy mikor hagyta el a pályaudvart a király vonata és minden közben fekvő állomás tartozik sürgönyvonalán tudatni a legközelebbi szomszédjával, hogy mikor halad át, illetve mikor érkezett az udvari vonat.
De nemcsak ezt mondja el az egész vonalnak a távirda kopogtatója.

A végállomáson való megérkezés helyét előre határozzák meg, mert a mi katonás pontosságú királyunk ugyancsak rosz néven venné, ha kocsijának lépcsője nem közvetlenül a leterített szőnyeg fölött állna meg. Úgy tesznek hát, hogy lemérik hajszál pontossággal, milyen messzire van a királyi kocsi hágcsója a mozdony elejétől és ezt a távolságot megsürgönyözik minden olyan helyre, a hol megáll az udvari vonat.

Ott aztán ugyanezt a távolságot lemérik a leterített szőnyeg közepétől a vonat haladási irányában előrefelé és az igy nyert ponton kell a mozdonynak megállania. Ezt a helyet nappal jelzőzászlóval, éjjel lámpással mutatják a berobogó mozdony vezetőjének.

A mennyire iparkodik a vasút azon, hogy biztonság tekintetében hiány ne legyen és fölösleges lárma ne zavarja a király útját, ugyanoly mértékben gondoskodik arról is, hogy uralkodónk igazán királyi kényelemben utazzék a magyar vonalakon.

A király kocsiját az udvari vonat többi kocsijával együtt 1896-ban szállitotta a Ganz-féle vaggongyár.

A kocsi külső oldalán a középső, szélesebb ablak alatt a nagy magyar állami czímer látható, tőle jobbra és balra Ő Felsége nevének kezdőbetűi. Az ablakokat domborművű diszités veszi körül, a mely lecsavarható.

A leereszthető hágcsóról az előtérbe jutunk, melynek fala bőrbetétekkel díszített tölgyfából készült. A berendezés két fali tükörből és két bőrkerevetből áll. Innen egy középajtó a főhadsegéd termébe vezet, melynek falai sötétzöld posztóval vannak bevonva, függönyei dúshimzésű zöld selyemből készültek. A mennyezet faragott famunka, középső sima részét pedig világos selyemdamaszt boritja.

E termet a középen látható ajtó Ö Felsége szalonjával köti össze. A falakat sötétzöld posztó takarja; az ajtók, a mennyezet dús faragásokkal ékesitett és berakásokkal díszitett diófából készültek. A mennyezet középrésze hímzett világos selyemdamaszttal van áthúzva. A bútorberendezés: egy kerevet, egy asztal, egy iróasztal székkel, két karosszék, két zsölle és három tábori szék.
E teremmel szomszédos a király hálófülkéje, melynek falait és mennyezetét ugyanoly diszitések boritják, mint a minők a szalonban láthatók. Az ágy vasból készült, fej- és lábrészei zöld posztóval és peluche-sel vannak bevonva. A mosdó márványlapjában egy lebillenthető ezüst-tál van megerősitve.

E fülkéből egy, az előtérhez hasonló folyosóra jutunk, melyből tolóajtó vezet az udvari vadász szakaszába.

Ő Felsége termeiből villamos csengő vezet a főhadsegéd és az udvari vadász fülkéjébe, a kik közül az utóbbi az egész utazás alatt készenlétben várja a király parancsait.
Azok az urak, a kiket Ő Felsége kiséretéből magához kéret, rendszerint a szalonban gyűlnek össze; de a főhadsegéden kivül állandóan csak a vasút elnökigazgatója tartózkodik a király közelében.

A kiséret szalon-kocsijai szintén igen diszes kivitelűek. Egy-egy teremből és néhány félszakaszból állanak, melyekben kényelmes kerevetek simulnak a dúsan kárpitozott falakhoz.
Saját kocsiján kivül csak az étkezőbe szokott ellátogatni a király. Ide is csak akkor, ha vendégei vannak, a kiknek tiszteletére aztán nagyobb társaságot gyűjt az ebédlőbe.

Ebben a teremben egy húsz személyre való, kihúzható asztal van elhelyezve, melynek mentén faragott s bőrrel bevont diófa székek állanak. A falak nagyobbrészt fával vannak burkolva, közben pedig világos barna bőrbetétek vannak elhelyezve. A mennyezetet két dúsan ékesíett öv három részre osztja és e mezőkön pompás diófa keretekbe Lotz mester olajfestményei vannak foglalva.

Az étteremből egy ajtó a dohányzóba vezet, melynek stilusa hasonló az előbihez, mennyezetét azonban olajfestmények helyett csupán selyem-damaszt disziti. Hat faragott diófa asztalkából két-két bőrszékkel áll e terem bútorzata.

A király vonata majdnem állandóan a keleti pályaudvar külön fészerében van elhelyezve. Ha Ő Felsége Budapestre jő, akkor a vonatot előzetesen felrendelik Bécsbe, úgy, hogy ez útjainál a király csakis ezen kocsikat használja.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A király terme A király hálóterme Étterem
HIRDETÉS
Cikk-ajánló
Lovag Beer Vilmosné feljelentést tett egy ötezerpengős briliánsgyűrű miatt, amely a bolsevista gyilkosságoknál a vörös hóhér ujján villogott Lovag Beer Vilmosné feljelentést tett egy ötezerpengős briliánsgyűrű...
Lovag Beer Vilmosné vasárnap érdekes feljelentést tett a...
Az UTE kerékpárstadion nemzetközi versenye Az UTE kerékpárstadion nemzetközi versenye
Az UTE kerékpárstadion nemzetközi versenyének tegnap két nagy...
Rövidek Rövidek
Az Egyesült Államok magatartását változatlan figyelemmel kisérik...
Németország és a Vatikán Németország és a Vatikán
Sajátságos tollharcz folyik mostanában a németországi és a Vatikán...
Szemle Szemle
Alig pár nap választ el már bennünket a hivatalos őszi szezon...
Léghajóüldöző ágyu Léghajóüldöző ágyu
A hadi technika terén most, a mint azt több izban jelentettük, nagy...
Orosz község Moszkva szomszédságában Orosz község Moszkva szomszédságában
A moszkvai „Vérmező” – a „Vörös-tér”...
Delmár Walter nyerte az „Országos Frontharcos Szövetség” túraútját Delmár Walter nyerte az „Országos Frontharcos Szövetség”...
1200 kilométeres távon, két napon keresztül futották az...
A gépember emberi alkotás A gépember emberi alkotás
Az emberiség méltán büszke találmányaira, felfedezéseire, technikai...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98