Dtum
Login with Facebookk
1907 | Június

A „Patrie” kormányozható hadi léghajó

„Ám higyjék egyes szomszédaink, hogy az ő jövőjük a tengeren van, én azt hiszem és ismételten hangoztatom, hogy Francziaország jövője a légben van” – e büszke szavakat Ferber kapitány röpítette világgá a mult év november 10-én Santos Dumont tiszteletére rendezett lakomán.

És valóban, a francziák úgy a repülőgépek, mint a kormányozható léghajók tekintetében oly előnyöket szereztek a többi nemzetek felett, a melyeket sokáig megtarthatnak, ha továbbra is czéltudatosan kihasználják őket.

Igaz ugyan, hogy a repülőgépek még csak a kezdet kezdetén vannak (de éppen ez a kezdeményezés a lényeges!), de a léghajók kormányozhatósága már elérte náluk első befejezettségét, melylyel hadi czélokra gyakorlatilag értékesíthetővé vált. Az első igazi hadi léghajó, melynek felépítése nem drága „kisérlet” volt a franczia hadügyministereium részéről, hanem „megrendelés”, melynek átvétele csak akkor vált kötelezővé, a midőn megfelelő volta bizonyos előre megállapított feltételekkel beigazolást nyert, a „Patrie” nevet viseli.

A Patrie sikere Henri Julliot mérnök nevéhez fűződik. Julliot 1896 óta tanulmányozza a léghajók kormányozhatóságának kérdését.

A moissoni telepen kellő személyzet állt Julliot rendelkezésére, hogy rendszeres és fokozatos kisérletekkel megállapíthassal azokat a módosításokat, a melyekkel az eredeti typus járását gyorsabbá és biztosabbá lehet tenni. Így született meg 1905-ben a második Lebaudy-féle typus, a melynek tökéletessége bámulatba ejtette a léghajós világot. A léghajó már 1906 november 15-én elkészült és oly jól sikerült, hogy már 10 napi próba után végleg a katonaság kezébe mehetett át.

A Patrie eleje orsóalakúan hegyes, - ez a fél-orsó mintegy 2/3 részét teszi egész hosszának, - hátulsó része ellipsoid-alakban legömbölyített, közepe hengerded. Hossza 60 méter, legnagyobb keresztmetszetének átmérője 10 m. 30 cm., köbtartalma 3150 mł. Az előző két typus csak 58 méter hosszú volt, az 1905-ös 2960 mł köbtartalmú, a legrégibb pedig ennél kisség karcsúbb lévén, még valamivel kisebb.

Burkolóanyagul kettős selyemszövetet használtak, melylyel két kaucsukréteg váltakozik. Hogy a léggömb be ne horpadjon, Dupuy de Lome (1872) classikus módszere szerint egy kisebb levegővel töltött zsák, ú. n. ballonnet, van a belsejében, a melyet egy a motor által hajtott ventilátor táplál, úgy hogy evvel a nagy léggömb belsejében állandóan valamivel magasabb nyomást lehet fenntartani, mint a külső levegőé.

A csavarok kétkarúak, a karok aczélcsőből, a lapátok nickel-aczélból készültek. A két csavar a sajka jobb és bal oldalán van symmetrikusan elhelyezve és egymással ellentétesen forog. Legnagyobb sebességük perczenkint mintegy 1000 fordulatra tehető.

A sajka 6 méter hosszú, 160 centiméter széles és csak 80 cm. mély. Alakja megegyezik az előző mintákéval, csak terjedelme lett nagyobb, úgy hogy 6 ember elég kényelmesen elférhessen benne. Váza aczélcsőből van és olyan pánczéllal van borítva, a milyeneket újabb időben az ágyúkra szoktak alkalmazni, hogy a tüzéreket a gyalogsági puskatűz ellen megvédjék.

A sajkában futnak össze a kormányzás összes szálai, ügyesen egy helyre csoportosítva, úgy hogy mindig a kormányos szeme előtt és keze ügyében legyenek.

A léghajó személyzete három emberből áll: egy parancsnokból, egy kormányosból és egy gépészből. De befogadási képessége 6 emberre van számítva. Ennyi volt rajta a legtöbb kísérlet alkalmával, főleg kezdetben, a mikor kettős személyzete volt, t. i. katonai és polgári, hogy az előbbiek az utóbbiak vezetése alatt elsajátíthassák a kezelést.

Egy katonai különítmény Boris hadnagy vezetése alatt, a ki a hajó kormányosának lett kiszemelve, már november elején megérkezett Moissonba, hogy az utolsó munkálatokban való részvétel által a rájuk bizandó léghajó kezelésének minden csinját-binját megismerjék, így részt vettek a szerelésben, a töltésnél, a súlyméréseknél, a fix pont körüli és a pórázon vezetett kisérleteknél, az egyensúlyozásnál, a felfüggesztések szabályozásánál, valamint a motor és a csavarok kipróbálásánál stb.

Az első szabad felszállás (a moissoni kisérletek sorozatában a 80-adik) november 16-án történt. A novembe 26-iki felszállásnál mintegy 2 óra alatt 93 kilométert tettek meg vele, ismételten megkerülve a Szajna moissoni nagy kanyarulatát és pontosan visszatérve a kiindulási helyre. Ez több mint 45 kilométernyi középsebességnek felel meg.

Ezután a bizottság megtette jelentését és a hadügyminiszter jóváhagyta az átvételt, úgy hogy másnap, 27-én, a léghajó kormányzása teljesen katonai kezekbe ment át.

A Patrie végleges állomáshelye Verdun lesz, a melyet saját erejéből szándékozik elérni. A franczia hadügyministerium még két hasonló typusú léghajó készítésére adott megbízást a moissoni telepnek. Az 1907-ben készülendő a „République”, az 1908-as a „Démocratie” nevet fogja viselni.

 

Ezek még valamivel nagyobbak lesznek és a Patrie-val szerzett tapasztalatok alapján bizonyára tökéletesebbek is. A négy léghajót a négy legfontosabb erőd Verdun, Toul, Épinal és Belfort között fogják elosztani, a melyek majdnem egyenes vonalban feküsznek a német határ közelében, egymástól körülebül egyenlő (60-70 kilométernyi) távolságban.


Ez már egy egész kis légi hajóhad lesz, a melynek hadászati fontosságát könnyű belátni. Háború esetén az olyan léghajó, mint a Patrie, feltétlen ura a levegőnek. Puskatűz egyáltalában nem árthat neki; a sajkát és a benne ülőket pánczél védi, a ballont pedig hiába éri a puskagolyó, mert az általa okozott kis nyíláson, mely a feszültség folytán még össze is húzódik, nincs is vagy jelentéktelen a gázveszteség.

A tábori ágyúk legfeljebb 4-500 méter magasságba érnek fel, ezt a Patrie játszva felülmúlhatja, mert túlsúlyának kellő feláldozásával 3 embert 1000 méter magasságra felvihet. Ennyire legfeljebb a várágyúk és taraczkok érhetnek fel, de ezeknek a kezelése és beirányítása oly nehézkes, hogy egy személyvonat sebességével mozgó léghajónak, melynek magasságát és helyzetét is nehéz megitélni, nincs mit tartani tőlük, mert hisz az ilyen ágyúkat csak fokozatosan tudják a hibás lövések felhasználásával a czélra „belőni”.

De mielőtt egy másik lövést tehetnének, a léghajó, pl. két kilométernyi lőtávolból, 3 percz alatt a tüzérség felett teremhet és felettük nyugodtan megállva, egész ütegek legénységét pár percz alatt agyonbombázhatja. Ilyenkor legfeljebb rakétákkal lehetne ellene védekezni, de ezek nem mennek fel valami magasra.

A kormányozható léghajó fölénye nyilvánvaló: rendszeres közlekedést teremthet, a minek az ostromlott város lakosságára és helyörségére mindenesetre mérhetetlen erkölcsi hatása van.
Mit szóljunk végre a léghajóról, mint támadó eszközről?

Egy kormányozható léghajóból néhány ember rövid idő alatt egész csapatokat összebombázhat vagy szétkergethet. Igaz, hogy az első hágai békeértekezleten a résztvevő államok 5 évre egyezményt kötöttek, melyben kötelezték magukat, hogy egymás ellen nem fognak léghajókból vetett robbanó bombákkal harczolni.

De ezen egyezmény határideje már lejárt és kérdés, vajjon a nemsokára összeülő hágai értekezleten a francziák hozzá fognak-e járulni a megújításához. Annyi bizonyos, hogy a Toul Lebaudy-féle léghajóból ilyen bombavetési gyakorlatokat is tartottak.

Ez elől a megállapodás elől idővel tán még sem lehet majd kitérni. De oly megegyezés aligha jöhet létre, hogy a légi járművel egymás ellen ne harczoljanak. Mit fog hozni ez irányban a jövő fejlődés, nehéz elképzelni: sikerülni fog-e az álhumanizmusnak e téren is bizonyos korlátozásokat megállapítani, hogy a háború borzalmainak enyhítésével magát a háborút fenntarthassa, vagy ellenkezőleg a légi csaták szinte elképzelhetetlen borzalmai végül lehetetlenné teszik majd a háborút és megszülik az örök békét?

Egyelőre csak az a bizonyos, hogy a léghajók kormányozhatóságának immár elég kielégítő megoldása jelentékeny új hadi terheket jelent.

Dr. Visnya Aladár

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A Lebaudy-féle léghajók őse A Patrie és bódéja szerelés közben A Patrie felröppenése A Patrie feltünése a Chalais-Meudon melletti dombok mögött. A három fölvétel egy helyből történt A Patrie Páris felett, az Eiffel toronyból nézve A Patrie Páris fölött A Patrie útja Meudontól Párisig és vissza. Az utat a fekete vonal jelzi
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
A miniszterelnök beszéde Ungváron A miniszterelnök beszéde Ungváron
Kállay Miklós miniszterelnök beszédében abból indult ki, hogy a...
Sonnino olasz miniszterelnök
Olaszországban ismét kormányváltozás állott, a mennyiben...
Német siker Tannenbergnél Német siker Tannenbergnél
Kelet-Poroszországban egy német hadsereg állomásozott. Az országrész...
A madarak vonulásáról A madarak vonulásáról
Most, mikor a tavasz tündére egy varázsütéssel ébredésre késztette a...
Lengyel Menyhért: Angolok, franciák és németek Lengyel Menyhért: Angolok, franciák és németek
Nagyon rosszul fejezhettem ki magamat, ha még oly mindenen átlátó...
Az átmeneti kormány és a szociális gazdasági érdekek Az átmeneti kormány és a szociális gazdasági érdekek
Mentől tovább huzódik a háboru, nemcsak közvetlen gazdasági sulyát...
A szabadkai kamorra A szabadkai kamorra
Ismeretes, hogy két héttel ezelőtt Szabadkán egy fiatalember jelent...
Estélyiruhás, bundás mannequinek között egy egyszerü szürkejumperes fiatal leány lett Budapest ezidei divtakirálynője Estélyiruhás, bundás mannequinek között egy egyszerü szürkejumperes...
Szombaton ült össze a Nőszabók Országos Szövetségének zsürije, hogy...
Minden lehetőt elkövetünk, hogy mentsük, ami az árterületeken menthető Minden lehetőt elkövetünk, hogy mentsük, ami az árterületeken...
Kállay Miklós miniszterelnök képviselőházi bemutatkozó beszédében...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98