Dtum
Login with Facebookk
1911 | Április

A pénzügyminiszter az erdélyi földgázról

A földgáz föltárására vonatkozó törvényt ez évi január 17-én szentesítették, tehát valamivel több mint két és fél hónappal ezelőtt kapta meg a kormány az erre vonatkozó fölhatalmazásokat. 

Mindenekelőtt gondoskodtunk, törvényes alap hiányában is, annak a területnek a biztosításáról, melyet már kezdettől fogva gázterületnek tekinthettünk. E czélból nem kevesebb, mint 43,369 zártkutatmányt telepítettünk és, hogy ez milyen óriási munkával jár, azt szakértők méltányolni tudják. Azonkívül tanulmányozás végett kiküldtünk Amerikába négy szakértőt, – kiknek ottani tartózkodása három hónapot vett igénybe.

Megindítottuk a területnek a geológiai felvételét: mult év junius hónapjában hat geológust küldtünk ki, kik folytonosan dolgoztak, dolgoznak ez idő szerint is és a kiknek a munkáját ez év junius végétől kezdve nyolcz geológus fogja teljesíteni.

Aztán be kellett szerezni fúró-garniturákat, melyeket a legtökéletesebb alakban Amerikában állítanak elő. Ennélfogva Amerikából rendeltünk két garniturát és belföldön szereztünk be három garniturát. Az amerikai garniturákat 1910. október hónapjában rendeltük meg, azok meg is érkeztek és most már használatban vannak.

Gondoskodtunk arról, hogy a nagy gázkiömlés elzárassék.
E tekintetben történt egy kisérlet, mely azonban nem vezetett eredményre; most történik a második kisérlet, mely talán eredményre fog vezetni. Gondoskodni kellett tovább arról, hogy azokat az elzáró-készülékeket szintén beszerezzük és a pakkereket, melyek szintén az elzáró-készülékhez tartoznak, melyeket Európában nem gyártanak, szintén Amerikából kellett megrendelni.

Időközben elkészültek a fúró-tornyok azokon a pontokon, hol a fúrást elrendeltük, ezek már föl vannak állítva. A fúrás öt ponton indúlt meg és meg vagyok győződve, hogy legalább e fúrások egy részén a jövő hónapban már teljes eredményt fogunk elérni. (Tetszés.)

Mellékesen megjegyzem azt, hogy miután a törvény petróleumkutatásra is utasítja a kormányt, négy szakértőt küldtem ki Romániába, hogy az ottani geológiai viszonyokat, melyek meglehetős hasonlóságot tanusítanak a mi viszonyainkhoz, tanulmányozzák (Helyeslés.), hogy ez a része a dolognak is meginduljon.

Mint említettem, ez év nyarától kezdve nyolcz geológus fogja tovább folytatni az erdélyi medencze felkutatását, hogy minél több ponton állapítsuk meg a gáz létezését. Hogy nem indítom meg több ponton egyszerre a fúrást, az nem arra vezetendő vissza, mintha e tekintetben takarékoskodni akarnék a pénzeszközökben, hanem addig, a míg nem látunk tisztán abban a tekintetben, vajjon a források elzárhatók-e, sok ponton megfúrni a területet azzal a veszedelemmel járna, hogy nem leszünk képesek az elzárást kellőleg eszközölni s igen nagy mennyiségű gáz menne veszendőbe.

A mi geológiai viszonyaink ugyanis nem azonosak az amerikai geológiai viszonyokkal és miután nálunk a föld felsőbb rétegeiben fordulnak elő a gáztömegek és nincsenek olyan kompakt masszák által fedve, mint Amerikában, nincs kizárva a lehetősége annak, hogy a megfúrt területen az elzárás nem sikerül teljesen, a mi igen nagy veszedelmet foglalna magában a gáz takarékos fölhasználása szempontjából.

Mihelyt azonban meggyőződtünk arról, hogy az elzárás szabályszerűen eszközölt fúrás után megtörténhetik és pedig teljes eredménnyel, semmiféle akadálya nem lesz annak, hogy mennél több ponton indítsuk meg a kutatást. (Általános helyeslés.)

A mostani fúrások különösen abból a czélból eszközöltetnek, hogy bebizonyosodjék az, a miről én magam belsőleg meg vagyok győződve, hogy igen rengeteg mennyiség áll rendelkezésünkre, ezt azonban technikai munkálkodásokkal ad oculos kell bebizonyítanunk, mert hiszen épen arra vezethető vissza a magánvállalkozásnak az a tartózkodása és óvakodása, a mely eddig észlelhető, hogy vannak ugyan ajánlataink a gáz fölhasználása tekintetében, de a tárgyalások legjobb akaratunk mellett is lassan haladnak, mivel az emberek nincsenek meggyőződve először arról, hogy megvan-e a kellő mennyiségű gáz, mindaddig, a míg ez prakticze be nem bizonyul és másodszor arról, hogy vajjon milyen tartóssága van ennek a gáznak.
Meg vagyok győződve, hogy mihelyt a furások által a gáz mennyiségére és tartósságára nézve nagyobb garancziákat nyerünk, gyorsabban fognak menni ezek a tranzakcziók és mind a városok, mind az egyes ipari vállalkozók nagyobb mértékben és gyorsabb tempóban fognak velünk megállapodást létesíteni, mert hiszen kezdettől fogva nem úgy volt kontemplálva a dolog, hogy az államkincstár saját rezsijére gyárakat vagy vállalatokat létesítsen, hanem erre a magánvállalkozásnak kell jelentkeznie. (Általános helyeslés.)

Az állam el fogja hárítani útjából az akadályokat és teljes erejével fog segítségül jönni, hogy vállalatok létesüljenek. (Élénk helyeslés a Ház minden oldalán.)

A mi a kolozsvári értekezletet illeti, a melyre én hivatalos befolyást nem gyakoroltam, erről egyáltalán nem akarok diskutálni. Egyet azonban konstatálhatok és megnyugtathatom a t. képviselőházat, hogy azok a diszharmónikus hangok, a melyek ott megnyilatkoztak, egyáltalában nincsenek és nem lesznek befolyással a tekintetben, hogy vajjon a gáz elvezettessék-e a fővárosba, abban az esetben, ha az erdélyi érdekek elsősorban teljes kielégítést nyernek. (Élénk helyeslés.) Ez nem annyira fővárosi érdek, mert hiszen a főváros abban a helyzetben van, hogy világítási szükségletét más módon fedezheti. Ez, fölfogásom szerint, országos érdek. (Úgy van! Úgy van! a jobb- és baloldalon.)

Mert ha sikerül egy nagy vezetékkel a Mezőségtől Budapestig nagy fogyasztást biztosítani Budapest székes fővárosban, a mely fogyasztás rentabilissá teszi az óriási nagy befektetést, mely a vezeték létesítésével jár, akkor meg van oldva, mondhatnám, az egész ország területére nézve a gáz kérdése, mert ebből a fővezetékből azután igen kevés költséggel lehet jobbra-balra kiágazási vezetékeket létesíteni és mondhatnám, az egész ország területét gázzal ellátni.

Azt hiszem, az elmondottakban igazoltam azt, hogy a kormányt mulasztás nem terheli, (Helyeslés.), hogy késedelem nem történt, sőt biztosíthatom a t. képviselőházat, hogy azok a szakközegek, a kik künn teljesítik a munkát, nemcsak megrovást nem érdemelnek, de emberfölötti munkájukért a legnagyobb elismerésre tarthatnak számot. (Úgy van! Úgy van! Helyeslés.) Kérem a t. Házat, méltóztassék válaszomat tudomásul venni. (Élénk helyeslés a Ház minden oldalán.)

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Gáztelep Gáztelepen dolgozó munkások A Nemzetközi Mélyfúró Kongresszus ülése Budapesten
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98