Dtum
Login with Facebookk
1922 | Június

A XIII. Árumintavásár az Iparcsarnokban

Séta a kiállitáson 

Az Iparcsarnokban ma nyilt meg a Budapesti Árumintavásár.
Ez immár a tizenharmadik és gazdagságban, értékben, terjedelemben, jelentőségben messze kimagasló minden elődje felett. 

Hatszázötven kiállitó mutatja be produktumait a vásáron és ez a szám meglehetős lemérséklése a jelentkezéseknek, amelyeket a maga megszabott keretein tul nem fogadhatott el a vásár vezetősége. A mi évek óta folytonosan megnyirbálta a vásár arányait, a kiállitási terület szükös volta, az idén a rendkivüli érdeklődés közepette fokozott mértékben érezhető volt. Az Iparcsarnok, amelynek kisebbik felét a Néprajzi Muzeum foglalja el, annyira elégtelennek bizonyult, hogy mögéje 2100 négyzetkilométernyi területen külön csarnokot kellett épiteni, hogy az autó- és motoripari s a nehéz vasipari kiállitás számára helyet szoritsanak. 

Az autó-, motor- és nehéz vasipar például egymaga nagyobb agyagot jelentett be, mint amennyi az Iparcsarnok rendelkezésére álló részében és az uj csarnokban elférhetett volna. A kiállitott anyag mind csupa válogatott érték és fölényes többségben a magyar ipar terméke, a külföldi gyárak magyar képviseleteinek csak annyiban engedve helyet, amennyiben a bemutatott cikk idehaza még hiányzik a versenyből. 

Az uj csarnok a vásár attrakciója.
A nehéz vasipar, müszaki és elektrotechnikai ipar termékek és mezőgazdasági cikkek mellett ezuttal mutatkozik be itt nagy arányokban az autó-, motorcsónak- és motorgyártás, melynek impozáns kiállitását a Királyi Magyar Automobil Klubbal rendezte a vásárvezetőség. 

Az Iparcsarnok nagyon gazdaságosan kiszabott utcáiban, tiz csoportra osztva a több iparág ontja elénk látványos vásárját, a főhomlokzat vonalán végig pedig egész kis várost épitettek egy hét alatt a gyors és különleges épitési rendszerek szerint mindenféle anyagból. 

Nagy megelégedéssel könyvelheti el a mai nap sikerét a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és annak élén Belatini Artur elnök s különösen az Árumintavásár vezetősége, amelynek munkájából tóvárosi Fischer Emil ügyvezető elnök és Kálmár Aladár igazgató évek hosszu során a legnagyobb részt vették magukra. 

Sternberg kir. udvari hangszergyár, (Rákóczi-ut 60.) nagyon gazdag anyaggal szerepel a vásáron. Különösen kiválik a hangszerek dus kollekciójából egy pompás zongora mellett az érdekes zongorajátszókészülék és a hegedülő zongora. A zenekar felszerelési cikkek mellett bemutatja a cég saját fonásu kitünő hurjait, amelyeket exportra is gyárt. A kormányzó tetszését a legnagyobb mértékben megnyerte a világhirü Sternberg udvari hangszergyár kiállitása, mely az utlevélhivatal bejáratánál van. 

Lapter M. keztyügyáros (Erzsébet-körut 12.) a mai vásáron ismét méltó tanujelét adta annak, hogy remekbe szabott kecske-, antilop-, mappabőr stb. keztyükészitményei minőségben, kiállitásban s semmiben sem állanak a külföld hasonló készitményei mögött. Árban pedig versenyképesek azokkal. A közönség nagy csoportokban szemlélte az izléses fülkékben kiállitott keztyükülönlegességeket s a külföldi vásárlók a megrendelések özönét adták fel a kiváló magyar keztyügyárnak. 

A Diana Kereskedelmi Részvénytársaság rendkivüli izléses fülkében állitja ki világhirü sósborszeszét és egyéb kozmetikai produktumait, amelyek ma az országban a legnépszerübbek és a legjobban keresettek. Élénk feltünést keltett az ugyanazon pavilonban elhelyezett Parfumery Marvel Co. Ltd. halk eleganciáju illatszerkészitményeinek és iparcikkeinek sorozata, mely nem tömeghatásokra van fölépitve, hanem egyes külön vitrinákban emeli ki egy-egy készitménynek hangsulyozott megjelenését. 

A Tetra rt. (Központja: Koronaherceg-utca 16. Gyár: Győr) nagyon izléses rendezésben és igen vonzó kiállitásban vesz részt az ruhamintavásáron. A társaság kiállitja közkedvelt és legjobban bevált gyártmányait, mint pelenkát, csecsemőkelengyét, továbbá férfi- és fiu sport- és turistanemüeket, férfi-, női- és gyermekköpenyt, fürdőlepedőt, törölközőt, női övet, valamint elasztikus (Ideal) pólyát és egyéb egészségügyi cikkeket, mindezeket az általában jólismert és kedvelt „Tetra” higiénikus szövedékből. 

A Magyar Általános Hitelbank Textilvállalatai
Élénk feltünést keltettek a Magyar Általános Hitelbank koncernjéhez tartozó textilvállalatok kiállitásai. A Magyar Pamutipar Részvénytársaság mindennemü fonal- és sokszinü szövetgyártmányai, sifonjai, valamint ideálisan tartós munkásruhái ma a külföld legmagasabb nivón álló gyártmányaival vetekedhetnek és a hazai konzumensek legkényesebb igényeinek ugy izlésben, mint minőségben eleget tesznek. Bámulatos fejlődésről tesz tanuságot a „Rokka” Kötszövőgyár Részvénytársaság Békéscsabán, amely egészen uj iparágakat honositott meg. Nem kevésbé érdekes az Első Gyulai Kötött- és Szövött Iparárugyár Részvénytársaság kiállitása. Ez a cég kizárólag harisnyákat gyárt és ezekben a tökéletesség olyan fokáig jutott el, hogy a gyártmányival nemcsak a magyar piacot tudta meghóditani, de a külföldön is vezető szerephez jutott.
A magyar gyáripar nagyszerü eredményeiről számol be az Első Magyar Nemez-, Posztó- és Fezgyár Részvénytársaság kőszegi gyárának posztókiállitása. Ez a cég rohamosan fejlődik és nemcsak a mindennapi használatot látja el gyártmányaival, hanem a legkényesebb igényeknek megfelelő divatposztókat is gyártja, amelyek a valutakülönbözet mellett ma megfizethetetlen hasonló külföldi gyártmányokat tökéletesen pótolják.

A négy gyáron kivül a koncernhez tartoznak még: Magyar Vigogne-Fonó Részvénytársaság, az Első Hazai Fésüsfonó- és Szövőgyár Részvénytársaság, a Joss M. és Löwenstein Részvénytársaság, a Kartonnyomóipar Részvénytársaság és a Stangard Első Temesvári Harisnyagyár Részvénytársaság. A testvérvállalatoknak a mai kiállitáson való felvonulása igazán impozánsan hatott.

Hirmann Ferenc Fémöntöde és Rézárugyár (VI. Váci-ut 117-119.), ugy, mint minden eddigi kiállitáson, az Árumintavásáron is nagy feltünést kelt tökéletes gyártmányival. A Hirmann-gyár, mely főleg viz-, gőz- és légszesz, valamint fürdő- és egyéb egészségügyi berendezéseket, minden fajta fém- és rézgyártmányokat, borászati cikkeket, permetező gépeket, szőlőgazdasági eszközöket transzmissziós borszivattyukat, sörszerelvényeket, vaggonfelszereléseket és villanyberendezéseket állit elő, esztendők óta nemcsak a hazai, de a külföldi piacon is a legjobb nevet vivta ki a maga gyártmányainak. Megérdemelt sikere természetesen az Árumintavásáron sem maradt el.

Verő Sándor üveg, márvány és fémipari müvei (VI., Izabella-utca 50.) ragyogó és szines változatban állitotta saját gyártmányu üvegcikkeit, dohányzó-, irókészleteit, porcellán edényeit, mindennemü disztárgyait. Igen érdekesek a cég cimer- és monogramm-készitményei.

A Dandy Automibil Részvénytársaság (VIII., Rökk Szilárd-utca 30.) és a Hungária Automobil Részvénytársaság (VIII., Tavaszmező-utca 6.) impozáns kiállitással szerepelnek a vásáron. A „Dandy” mutatja be azt a hiressé lett Aga-autót, amely a balatoni turauton dijat nyert. Rendkivül kisfogyasztásu gép ez, amely százkilométeres uton öt és fél kilogramm benzint és negyedkilogramm olajat fogyaszt. Látványosan szép a Németország egyik legrégibb autogyárának, a Horch-nak hatalmas turaautója. Szállitási nehézségek miatt csak néhány nap mulva lesz látható a Németországból most érkező Adler-gép, amelynek konstrukciója évtizedes tanulmányok diadalát jelenti. A vállalatok elnöke dr. Rakovszky Iván, igazgatók: Lándy István és Feigl László. 
A Gschwindt-gyár likőr- és borpárlat kiállitása egyik érdekessége az Árumintavásárnak. A közönség szélesebb köreiben a Gschwindt-gyárat főképpen a fogalommá lett élesztő- és szeszgyártása révén ismerik. Erre a messzeföldön ismert gyártmányaival teljeséggel rá is szolgált, azonban nem kevésbé kiválóak a gyárnak likőrkészitményei, valamint a nagykőrösi telepén főzött borpárlata és gyümölcspálinkái is. A vállalat üzemei: szeszfinomitó- és élesztőgyár Budafokon, likőr- és rumgyár Budapesten, konyak-és gyümölcspálinkafőzde Nagykőrösön. Ezek mellett az elszakitott országrészeken: Kismartonban és Bánfihunyadon is vannak telepei.

A Hungária Jacquardszövőgyár Rt. kiállitása a szakembereken kivül különösen a hölgyközönséget állitotta meg szines és vonzó cikkeivel. Selymek és félselymek, finom omló Crepe de Chinek, müselyemszövetek, ruha- és bélésszövetek, szines mellényszövetek, változatos pompáju butorhuzatok láthatók itt nagy változatban. A gyár, amelynek telepe Kispesten van, 1911-ben alakult és 240 munkást foglalkoztat.

A Hungária kalaptomp- és kalapgyár (VII., Gizella-ut 24.) a magyar ipar terén egyedülálló és külföldön is keresett cikkeivel vonta magára az érdeklődést. A saját tompjaiból készit a gyár mindenféle kalapot is, ezzel mindjárt kézzelfoghatóan beigazolva kalaptomp anyagának kitünőségét.

Hikker Gyula vas- és rézbutoráru gyára (Holló-utca 3., mintaraktár: Dohány-utca 6.) praktikus és nagyon tetszetős vas-és rézbutorokat, valamint sodrony ágybetéteket állitott ki, amelyek diszére válnak a magyar iparnak. A kitünő gyártmányok nagy tetszéssel találkoztak a vásáron ugy a szakemberek, mint a nagyközönség előtt.

Gutmann J. és Társa pavillonját állandóan hatalmas csoportok állják körül és hamisitatlan békehangulatban szemlélik a pavillon tetejére applikált hat jól megtermett, erősizomzatu munkást, akik minden erejük mellett sem tudnak megbirkózni a közismerten elszakithatatlan munkásnadrággal. A vásárlók is kiváncsiak, seregestől bámulják a békebeli anyagból készült, elsőrendü szabásu kék és szürke munkásruhákat és köpenyeket, a pompás libériákat, magyaros szüröket és különféle inasruhákat, amelyek valóságos remekei a magyar konfekció iparnak. A kormányzó úr őfőméltósága is derüs mosollyal adózott a nadrággal viaskodó munkásoknak és a cég jelenlegi tulajdonosain, Gutmann Emil és Aczél Ottó urakon kivül kitüntette megszólitásával Ács László és Szabó Sándor osztályvezetőket, a pavillon megteremtőit is.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Az Árumintavásár megnyitására érkező kormányzót báró Wimmersperg Frigyes fogadja Olasz kereskedők az Árumintavásáron Az árumintavásár helyszínén - az Iparcsarnok szárnyépületének készítése
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98