Dtum
Login with Facebookk
1927 | Február

Szántó Zoltán volt népbiztost szökés közben Hegyeshalomnál letartóztatták

A budapesti főkapitányság politikai osztályának főcsoportja vasárnapra virradó éjszaka nagyarányu kommunista bünszövetkezetet leplezett le. A kiterjedt megfigyelőmunka teljes sikerrel járt, amennyiben vasárnap hajnalban szökés közben elfogták Szántó Zoltán volt helyettes népbiztost, Szántó Béla volt hadügyi népbiztos öccsét, aki a kommunistamozgalom irányitása végett hónapokkal ezelőtt álnéven tért vissza Magyarországra. Szántó Zoltán elfogatása után a rendőrség még az éjszaka folyamán rajtaütött a kommunistaszervezkedés egész hálózatán, amelyet Szántó irányitott és Szántón kívül még 50 embert tartóztatott le.

 

A megfigyelőmunka, amely most ezzel a nagyarányu leleplezéssel végződött, már a mult évben irányult erre a szervezkedésre, mégpedig Rákosi Mátyás volt népbiztos ügyének tárgyalása után. Ebben az időben ugyanis észrevette a rendőrség politikai osztálya, hogy továbbra is folyik a kommunisták földalatti szervezkedő munkája s később rájöttek arra is, hogy a szervezkedésnek ujabb titkos vezetője van. Megállapitották, hogy amikor Rákosi ügyének főtárgyalására Major József csehszlovákiai kommunista képviselő Budapestre jött, Pákozdy Gábor és társai memorandumot adtak át neki azzal, hogy azt juttassa el Moszkvába. Ebben a memorandumban Pákozdy azt panaszolta, hogy a Magyarországra kiküldött kommunista vezetők alkalmatlanoknak bizonyultak s ezért uj embereket kért.

 

Dr. Hetényi Imre főkapitányhelyettes a rendőrség politikai osztályának vezetője ettől kezdve szemmeltartotta ezt a kommunistamozgalmat és csakhamar kitünt, hogy Bécsen keresztül több gyanus ember érkezik Budapestre. A detektivek hónapokon keresztül ugyszólván éjjel-nappal figyelték ezeket a gyanus jövevényeket és különösen azt, hogy kikkel érintkeznek. A megfigyelt emberek főképen az ifjumunkások körében igyekeztek propagandát kifejteni. Kulturgyülések cimén hivták össze az ifjumunkásokat és látszólag ártatlan akciót inditottak aziránt, hogy fölállithassák az iparostanoncok panaszirodáját és az iparostanoncok kulturközpontját. Ennek az akciónak az volt a célja, hogy a propagandát a föld alól a fölszinre hozhassák.

 

A rendőrség, bár az akció minden fázisáról tudott, nem zavarta ezt a munkát, hogy tovább folytathassa megfigyeléseit. Igy sikerült megtudni, hogy az akció számára, főképen Bécsből, a legkalandosabb utakon nagyszámu magyarnyelvü kommunista röpiratot hoztak Budapestre. A szervezők 64 oldalas folyóiratot is inditottak, amelyből ma már nagy tömeg fekszik a rendőrségen. Ezt a folyóiratot, amelynek födele kívül sárga- és lilaszinü és amelynek kívül cime nincs, Bécsben, a Vernay-nyomdában készitették. A folyóirat belül az "Uj március" cimet viseli, ezzel a fölirással: "A kommunisták magyarországi pártjának (a kommunista internacionále szekciójának) hivatalos lapja." A legujabb szám az 1927 január-februári kettős szám, amelyből megtudjuk, hogy a folyóirat már harmadik évfolyamába jutott. Ennek a legujabb számnak főbb cikkei a következők: "Mélyebben és szélesebben a tömegekbe." - "Választás után." (Ez a cikk tiz oldalon keresztül a magyarországi választásokkal foglalkozik.)

 

A legmeglepőbb a folyóiratban az a cikk, amely a Rákosi Mátyás-féle pör táblai tárgyalásával foglalkozik, ez a cikk ugyanis szóról-szóra közli Rákosi Mátyás védőbeszédét és vádlottársai fölszólalásait, amiből egészen nyilvánvaló, hogy a lapot itt irták Budapesten. Egy másik cikk cime igy hangzik: "Levél Német elvtárs, a kommunisták magyarországi pártja mártirjának temetéséről." Végül kimeritő közlemények számolnak be Szovjetoroszországról és a kommunista internacionále tevékenységéről. Amikor a rendőrségnek sikerült megállapitani, hogy Bécsen keresztül ilyen kommunista agitáció folyik Magyarországon, megtudták azt is, hogy ugyanebben az időben egy gyanus fiatalember érkezett Budapestre s előbb a Ráday-utcában, később a Városmajor-utcában bérelt magának garszonlakást.

 

Ez a fiatalember nagyon elegánsan öltözködött, Csillag József néven jelentette be magát s külföldi utlevele szerint, amely teljesen szabályszerü volt. Győrben született. Lakásadóinak azt mondotta, hogy a Kereskedelmi Akadémia növendéke s folyton tanulnia kell, mert vizsgára készül. Meg is mutatta érettségi bizonyitványát s valóban egész nap otthon tartózkodott és olvasott. Lakásáról csak esténként távozott.

 

A rendőrség már ekkor tudta róla, ez az a fiatalember, akit Oroszországból küldtek ide a szervezkedés vezetésére. A rendőrség politikai osztályának tagjai ugyanis gyakran utaznak külföldre, hogy ott is figyeljék a kommunista agitáció Magyarország felé irányuló szálait és igy a külföldi megfigyelések utján látásból már személy szerint ismerik azokat, akik ebben az agitációban résztvesznek. Nem volt semmi boszorkányosság abban, hogy ugyanezek a detektivek, amikor figyelni kezdték a Városmajor-utcában lakó fiatalembert, hamarosan megállapitották, hogy Csillag József nem más, mint Szántó Zoltán volt helyettesnépbiztos, akit a künben, amikor Szamuely Tibor a kommunista lakáshivatal diktátora volt, ebben a hivatalban, mint vezető müködött. Azóta meghizott, meglehetősen elváltozott, most már elegánsan öltözködött és munkásemberekkel egyáltalán nem is érintkezett.

 

A rendőrség nem leplezte le mindjárt, hanem tovább figyelte, hogy kikkel tart fönn összeköttetést. Ezt nem volt könnyü megállapitani, mert Csillag József, illetve Szántó Zoltán sokkal óvatosabban dolgozott, mint annak idején Rákosi Mátyás. Még csak kávéházakba sem járt és nyilt utcán elvtársai közül senkivel se beszélt. Időközben azonban kiutazott a környékre, ahol két-három emberrel találkozott. Ezek voltak azok, akik utasitásait tovább vitték. A tovább nyomozás ezek után földeritette, hogy ezekkel a közvetitő emberekkel Vágiék is összeköttetésben voltak, holott eddig azt állitották, hogy a kommunista szervezkedéssel semmiféle kontaktusuk nincs.

 

Néhány nappal ezelőtt már annyira eredményes volt a detektivek megfigyelő munkája, hogy már tudták mindazok nevét is, akik ebben a kiterjedt hálózatban szerepet visznek. A rendőrség kerülő taktikával három nappal ezelőtt megkezdte a kisebb emberek előállitását, azon a cimen, hogy állitólag tüntetésre készülnek. Eközben előállitották Vági Istvánt és több társát is. Szombaton estig ugy látszott, hogy az organizáció vezetősége még nem fog gyanut, ekkor azonban nyilvánvaló lett, hogy Szántó Zoltán pontos hireket kap a megkezdett kihallgatásokról. Szombaton este ugyanis a detektivek konstatálták, hogy Szántó Zoltán, illetve Csillag József 10 óra után sem tért még vissza Városmajor-utcai lakására, holott azelőtt ilyenkor már mindig otthon volt.

 

Hamarosan megállapitották, hogy lakását még szombat délután ki is fizette és estefelé három luxusbőrönddel autóba ült és eltávozott. Menekülni akart. Negyedóra mulva azonban a detektivek már megállapitották, hogy a Keleti pályaudvaron Bécsit váltott jegyet és hálófülkét s az esti vonattal elutazott. Ekkor még nem lehetett tul a határon. A rendőrség azonnal táviratozott a hegyeshalmi határállomásra, hogy Csillag Józsefet szállitsák le a vonatról és erős födözettel hozzák Budapestre. Vasárnap hajnali fél négy órakor már meg is érkezett a főkapitányságra a hegyeshalmi rendőrség távirata, hogy Csillag Józsefet elfogták és a legközelebbi vonattal Budapestre hozzák.

 

Csillag József vasárnap délelőtt 11 órakor a budapesti főkapitányságon már Hetényi Imre főkapitányhelyettes és Schweinitzer József rendőrtanácsos előtt állott. Mialatt pedig a szökésben levő Csillag-Szántót Budapestre hozták, azalatt a rendőrség politikai osztályának detektivjei egész éjszaka talpon voltak, magánautókon járták be azok lakásait, akiket már előzően kinyomoztak. Sokan ezek közül az utolsó pillanatban vidékre menekültek, vagy Pest környékére, igy Kispestre, Pesterzsébetre, Maglódra és Gyömrőre, ahonnan még az éjszaka folyamán előállitották őket, a vidéki városokat pedig telefon utján értesitették a bujkálókról.

 

Egész éjszaka folyt a kommunista szervezkedés vezetőtagjainak előállitása és vasárnap délben már 50 ember volt a rendőrség őrizetében, valamennyien vezető személyek. Az előállitottak között van, amint emlitettük, Vági István, továbbá Tóth György (Hámán Kató férje), Kiszl István, Lővi sándor, Szikora István, Engel László és Tompach József. Az előállitottak névsora még nem végleges, mert ezek a vezető tagok a legtöbben álnéven szerepelnek s igy a rendőrség most azon is fáradozik, hogy az összesek személyazonosságát megállapitsa. Az előállitottak közül már többekről kideritették, hogy Moszkvával összeköttetésben állottak, közülük egyik a Bécsen keresztül érkező pénzeket kezelte, egy másik pedig, akinek balszeme üvegből van, azzal a megbizatással jött, hogy egy pestkörnyéki községben rejtett helyen nyomdát rendezzen be.

 

Még az éjszaka folyamán házkutatást tartottak az előállitottak lakását s a lefoglalt röpiratokat több kocsival szállitották a főkapitányságra. Az iratokon kívül revolvereket és kommunista bélyegzőket is találtak. A főkapitányságon természetesen fölbontották Csillag-Szántó böröndjeit is, amelyekben selyempizsamát, kitünő fehérnemüket és elegáns ruhákat találtak.

 

Amikor az elfogott Szántó Zoltánnal a hegyeshalmi detektivek megérkeztek a főkapitányságra, első szava ez volt:
- Tisztában vagyok a sorsommal. Kérem, ne tréfálkozzanak, ne szólitsanak Csillagnak, én nem Csillag vagyok, a nevem Szántó Zoltán és tisztában vagyok azzal, hogy ugyis tudják kilétemet. Amikor kihallgatására került a sor, a következőket mondotta:
- Beismerem, hogy Moszkva megbizásából jöttem Budapestre, ahol január óta tartózkodtam. Beismerem azt is, hogy az önök társadalmi rendjének megváltoztatására irányuló tevékenységem miatt az önök szemében bünös vagyok. Más egyébről nem nyilatkozom.


A főkapitányságon egyelőre abba is hagyták Szántó Zoltán további kihallgatását, amelyet majd akkor folytatnak, amikor összegezik bünlajstromát s azt eléje tárhatják. Ez rövidesen be fog következni. Vasárnap egyébként a főkapitányság összes helyiségei le voltak zárva, mert az ötven előállitotta kommunistát szeparálták egymástól és külön-külön szobában őrizték őket. Már vasárnap megkezdődött ebben az ügyben a jelentések hatalmas tömegének földolgozása, amit Schweinitzer rendőrtanácsos Zdeborszky Oszkár detektivföfölügyelő, Haim és Rubos detektivfölügyelők végeznek. A főkapitányság Szántó Zoltán elfogatásáról s az 50 kommunista elfogatásáról hivatalos jelentést is adott ki, amelyben közli, hogy a fővárosban és környékén történt előállitásokkal egyidőben Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szolnokon és Kaposvárott is tömeges előállitások történtek, miután megállapitották, hogy Szántó Zoltán vezetésével az egész országra kiterjedő hálózat müködött. A hivatalos jelentés közli azt is, hogy Szántó Zoltán beismerte, hogy Moszkvából küldötték Budapestre. A nyomozást természetesen folytatják

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Szántó Zoltán Dr. Hetényi Imre Szántó Béla, a báty Vági István
Cikk-ajánló
Ki volt a foszforos gyufa feltalálója? Ki volt a foszforos gyufa feltalálója?
Magyar köztudat szerint Irinyi János hazánkfia 1836-ban, Bécsben...
Mi újság?
A legnagyobb nyílású híd jelenleg a Niagara folyó felett van. Maga a...
A hó, a barkhánok A hó, a barkhánok
A megfújt hó leggyakrabban a homokbuckákhoz hasonló kis gerincekben,...
Franciaország megszállással fenyegeti Németországot
A németek julius 9-én délelőtt 11 óra 15 perckor írták alá a...
Rövidek Rövidek
Hangoztatta, hogy a birodalom halálos bolsevista veszélyben lebegett...
A világ leghosszabb lépcsője A világ leghosszabb lépcsője
Az északamerikai Egyesült Államok Oregon államában hatalmas...
József Attila élete nyomában József Attila élete nyomában
Galamb Ödön, József Attilának makói diákéveiben tanára, mentora, majd...
Örökléstani vizsgálatok ikreken, a petesejt osztódása Örökléstani vizsgálatok ikreken, a petesejt osztódása
A biológiai tudományok egyik legifjabb, de immár terebélyes fává...
Merénylet-hírek az angol királyról Merénylet-hírek az angol királyról
Genfből írják, hogy az angol király ellen Olaszországból Párisba való...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98