Dtum
Login with Facebookk
1901 | December

Az idei irodalmi Nobel-dijasok és a Nobel-béke- díj nyertese

NOBEL ALFRÉD, a nitroglycerin, a dinamit, a füst nélküli lőport, az aczélbronz s egyéb fontos anyagok fölfedezéséről hires svéd vegyész végrendeletében vagyonának jelentékeny részét egy nemzetközi pályadijra hagyta.

 

Öt, egyenként 150,000 svéd koronás dijat tüzött ki (magyar pénzben körűlbelűl 200,000 korona), melyek egy-egy fizikusnak, vegyésznek, orvosnak adandók, a kik a legfontosabb fölfedezéseket tették szakmájukban, a negyedk ily dij egy irónak, a ki a legjelentősebb idealista irányú művet irta s végül az ötödik dij annak, a ki legtöbbet tett az emberek közötti testvériség és béke előmozdítására.

 

A végrendeletben határozottan ki van jelentve, hogy nemzetiségi különbséget nem szabad a jutalmazandók közt tekintetbe venni. A dijak kiadására jogosult testületekül Nobel a svéd tudományos akadémiát, mely a négy tudományos és irodalmi dijat, és az országgyülést, a Storthingot, mely a béke-dijat itéli oda, nevzete meg. Csak azok kaphatnak dijat, a kiket nemzetük valamely tudományos testülete, egyeteme, akadémiája ajánlott. A dijakat az idén adták ki először és hat kiváló tudóst és irót tüntettek ki.

 

A költői dijat a francziák legjelesebb élő lyrai költője, Sully Prudhomme kapta, kinek művei közül sokat műforditások révén a magyar közönség is ismer. Sully Prudhomme Párisban született 1839-ben. A Bonaparte-lyceumban tanult kitünő sikerrel, majd a polytechnikum hallgatója lett.

 

Családja kivánságára a creusoti kohóműveknél nyert alkalmazást, de csakhamar visszatért Párisba s a jogra iratkozott be. Hajlamának azonban ez az élethivatás sem felelt meg, búcsút vett tőle s iróvá lett. Az úgynevezett parnassusi költői iskolához csatlakozott, melynek feje Leconte de Lisle volt s kitünő tagjai Coppée és Heredia.

 

Sully Prudhomme lelkének egyik legjellemzőbb sajátsága az igen nagy, csaknem női érzékenység s az elérhetetlen eszmény után való sovárgás. Szeret elemezni, mint a hogy költészete általában nagyon hajlik a bölcsészet felé, s elméje örömest merül a philosophiai gondolatok mélységeibe. Mint a más három nagy parnassusi költő, ő is mestere a leirásoknak.

 

Tolla alól meglepő elevenséggel kelnek ki a képek; de nem használ kápráztató rímeket: egyszerű, természetes s épen ezzel éri el a legnagyobb művészi hatást. Verseiben a forma tökéletessége az érzelmek nemességével s az eszmék mélységével párosul. Húsz év óta tagja a franczia akaémiának, a becsületrend commandeurje s a rend tanácsának tagja. Élete munkában, tanulmányban folytl le, a világ zajától szerényen félrevonúlva.

 

Szintén párisi ember, Passy Frigyes kapta meg a békedijat. Passy tanulmányaira nézve közgazdász, tagja az akadémiának. Képviselő is volt. Nevét főleg a humanizmus eszméinek lelkes és fáradhatatlan terjesztésével tette ismertté. Ő alapította a nemzetközi békeszövetséget, a békebarátok társaságát; kedvezményezője és lelke volt az örök béke érdekében megindúlt minden mozgalomnak.

 

Passyval megosztva kapta a dijat a genfi Dunanat Henry, a kinél többet senki se tett a háború borzalmainak enyhitésére. Dunant 1828-ban született; atyja városi árvagyám volt Genfben. A jótékonyság iránti érzékét már a szülői házból vitte magával az életbe.

 

Huszonegy éves volt, a mikor még csak határozatlan alakban, felmerült benne egy nagy nemzetközi szövetség eszméje, mindenféle szerencsétlenség enyhítésére. Az 1854-iki keleti háború borzalmai, a Sebastopolnál elesettek s betegségekben elpusztultak óriási száma, a tábori élelmezés hiányosságai nagy hatással voltak Dunantra.

 

Az angol kormány egy nemeslelkű hölgyet, Miss Florencet Nightingalet küldte ki teljes hatalommal a krimi kórházakba. Miss Nightingale példája igen nagy hatással volt Dunantra, a ki néhány évvel később megindította a mozgalmat a genfi nemzetközi egyezmény érdekében. Mikor 1859-ben az olasz és franczia egyesült csapatok szemben állottak az osztrákokkal, Dunant saját költségén a harcztérre utazott s a solferinói csatában ápolta a sebesülteket.

 

A háború rettenetességei annyira meghatották, hogy 1862-ben könyvet adott ki, leirva benne a csatatéren látottakat s az emberiség nemesebb érzelmeire hivatkozva, megható szavakkal fejtett ki annak szükségét, hogy az államok egyezséget kössenek a sebesültek semlegesitésére, s hogy egyesületeket alapítsanak a háborúban és békében való betegápolás czéljára.


Dunant kis könyve nagy feltünést keltett, leforditották a legtöbb nemzet nyelvére. Dufour franczia tábornok, kit Dunant nyert meg az ügynek, rábeszélte III. Napoleont, hogy alakíttasson egyesületet Francziaországban a sebesültek ápolására.

 

Dunant erélyes küzdelmet kezdett eszméje mellett és mikor látta, hogy a hangulat mind kedvezőbb lesz az összes nagy államokban, rábirta a svájczi szövetségi tanácsot, hogy hivja meg az európai hatalmakat egy nemzetközi egyezmény tárgyalására.

 

Igy jöttek össze 16 állam küldöttei 1864-ben a genfi kongresszusra és megkötötték az ismert genfi egyezményt, melyben kimondatott, hogy a sebesültek és ápolóik semlegesnek tekintendők. 1868-ban már Európa minden állama tagja volt az egyezségnek.

 

Ezután Dunant a vörös-kereszt egyesületeket kezdeményezte, a melyekkel a magántevékenységet is belevonta a betegápolás munkájába. Eszméire rááldozta vagyona nagy részét; a mije megmaradt, azt elvesztette egy szerencsétlen algiri vállalatban s igy nyomorba került. Csakhamar el is feledték s a heideni községi kórház ápolására szorult. A Nobel-dij nem juthatott nála érdemesebbnek. Most legalább aggkorára ment lesz az anyagi gondoktól.

<<
<
1
2
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Sully Prudhomme Passy Frederic  F. Passy a  glasgowi Béke Konferencián Henry Dunant
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98