Dtum
Login with Facebookk
1907 | Június

A fővárosi muzeum

A főváros egy új kulturintézményt adott át a nagyközönségnek junius 2-án: a Fővárosi Muzeumot , a mely a város multjának történeti emlékeit őrzi meg s teszi a nagyközönség közkincsévé. A szép és gazdag gyűjtemény hivatva van nagy szerepet betölteni, mert – mint a megnyitáskor gróf Apponyi Albert miniszter mondta, - felmutatja azokat a gyökérszálakat , melyekkel a főváros a nemzeti történet talajába bele van gyökerezve s mert a mult megismertetése által erősebb kötelékekkel fűzi hozzá a polgárságot a jelenhez.

 

S hogy a művelt közönség állandó érdeklődéséhez vezető utat könnyen meg fogja találni, arra vall az is , hogy már az első napon , a mikor a muzeum megnyilt a nagyközönség számára , junius 3-ikán szokatlanul nagy és érdeklődő közönség látogatta e gyűjteményeket a társadalom minden rétegéből.


Ez különben természetes is, mert a muzeum anyaga olyan természetű, a mely mindenkit kell , hogy érdekeljen. Szemléletes módon Budapest egész története vonul el a néző szeme előtt az egyes termekben, az egyes tárgyaknak nem csak elrendezése , hanem természete és mennyisége által is jellemezve az egyes korszakokat.


A mohácsi vész előtti korból aránylag igen kevés emléke maradt meg a magyar fővárosnak: ezek nagyobbára épület-részek , díszítményes kövek s más effélék. Nagyobb részük – a Mátyás-templom környékén végzett építkezések alkalmából napfényre került épületrészek , sirkövek stb. – nem is itt, a Fővárosi Muzeumban vannak, hanem fenn, a Halászbástya egyik helyiségében , a hol érdekes kis lokális muzeum van belőlük összeállítva.

 

Egyes általánosabb érdekű kövek azonban a Muzeum érdekességét gyarapítják s főleg Mátyás király budavári palotájának hajdani fényéről adnak tanulságos fogalmat. Ugyancsak Mátyás palotájának képét őrizte meg egy 1571-ből való fametszet, mely a Duna-felöli részét mutatja be gothikus diszében.


Sokkal nagyobb a száma aztán a török hódoltság idejéből való emlékeknek. Ezek nagyobbára metszetek , de van közöttük néhány eredeti egykori kézi rajz is. A metszetek szerint Buda és Pest városát , részint a falai alatt vívott ostromokat mutatja be s történeti és tophrographiai tanulságaik mellett jellemzik azt az érdeklődést , a melylyel a XVI. és XVII. Században az egész nyugati művelt világ a magyarországi török harczok felé fordult.

 

Sajtó akkor még nem volt s így az emberek kiváncsiságának kielégítéséről az akkori könyvkiadók azzal gondoskodtak, hogy tömérdek mennyiségű könyvet - több kötetre terjedő nagy munkákat és kicsiny füzetkéket - adtak ki. Ezeknek a kiadványoknak nagyobb része réz- vagy fametszetekkel ékesítve jelent meg: a metszetek közül a Budára és Pestre vonatkozókat gyüjtötte össze a Fővárosi Muzeum.  Száznál több ilyen kép van itt összegyűjtve; köztük a legszámosabb csoport a Budavár 1686-iki ostromára vonatkozó metszetek csoportja.

 

Buda visszafoglalása annak idején a kor legnevezetesebb eseménye , az egész kereszténységnek diadalünnepe volt, a róla szóló tudósításokat mindenütt a művelt világon olvasta és kapkodta a közönség s a legjelesebb német , hollandi, olasz rajzolók és rézmetszők vetekedtek e nagy diadal megörökítésében.

 

Egész sereg önálló lapon is megjelent az ostrom képe; ezeket a lapokat akkor könyvesboltokban , vásárokon árulták és nagy kerete volt. Gyűjteményük a fővárosi Muzeumben , ha nem mondható is teljesnek, - az efféle gyüjtemény mondhatni sohase teljes, - de minden nevezetesebb darab megvan benne, együttvéve pedig e csoport lehetőleg részletes fogalmat nyújt a két testvérváros XVI.és XVII. Századbeli állapotáról.


A török hódoltság után , a XVIII. századdal kezdődik Budának és Pestnek az a fejlődése, a mely bár eleinte nehézkesen indult, idővel oly példátlan gyors lendületet vett s jelentéktelen kis városból ami világvárosi szinvonalra emelte a magyar fővárost. Ez időszakból már nemcsak képek maradtak, a melyek a város külső állapotát mutatják be, hanem a falai közt folyó életről is fogalmat nyujtanak egyes tárgyak és csoportok.

 

Legtanulságosabbak ezek között a különböző czéhekre vonatkozó emlékek, czéhládák, statutumok, kiváltságlevelek, mesterlegényi vándorkönyvek stb., a melyek világot vetnek az akkori ipari állapotokra s a régi városi társadalmi rend egyik legfontosabb szervére. A XVIII. és XIX. század fordulópontján mutatja be Budát és Pestet a gyűjtemény-csoportok legbecsesebbikének, a térkép-gyüjteménynek egy része , apró részletekig menő tájékoztatás nyujtva a két város akkori kiterjedéséről, utczáinak, tereinek, az egyes háztelkeknek stb. beosztásáról.

 

S ezzel azután eljutunk a Muzeum számra leggazdagabb részéhez, a mely a főváros fejlődését a XIX. században mutatja be. A század első évtizedeinek állapotát a metszetek, kőnyomatok, egykorú vízfestmények nagy száma mutatja be; nagyobb részükön a legjellemzőbb és legszebb szempontból van a két város fölvéve: a Duna felől, de sok mely egyes részleteket is ad.

 

A részletképek nagy számát adja a 30-as 40-es és 50-es évek képeinek nagyszámú sorozata. Ez időből néhány művészi becsű vízfestmény is maradt fenn Budapestről , mint a mult század-közepi Bécs leghiresebb aquarell- festőinek. Alt Jakabnak a fiának , Alt Rudolfnak szép vízfestményei.


Szintén vízfestmények őrzik meg azoknak a régi budai és pesti épületeknek , városrészeknek képét melyek régi eredetűek ugyan , de csak újabb időkben , a legutóbbi évek nagy városrendezései, a királyi palota építése, a Belváros szabályozása stb. idején tüntek el.

 

Három ily nevezetesebb épület , illetőleg épület csoport: a régi városháza, az Új-épület s a Belvárosnak 1898-ban lebontott része külön nagy mintákban is bevan mutatva . ezek , a XIX. századbeli épülettervek csoportjával egyetemben nagy vonásokban hű képet adnak a régi budapesti építkezésről, együttvéve pedig elébe tárják a mai budapesti embernek a tegnapelőtti és tegnapi Budapestet.


Ismét külön csoport mutatja be a nevesebb magyar művészeknek Budapest ábrázolására való törekvését. Egy nagy teremben az olajfestmények egész sora függ a falakon, valamennyi Budapest egyes részleteit örökíti meg, - többnyire kettős érdekességük is van: művészi módon ábrázolják a városnak olyan részeit, melyek ma már teljesen megváltozott állapotban vannak meg vagy, pedig teljesen eltüntek.

 

A legjobb nevek szerepelnek e gyűjteményben: Ligeti Antal, Keleti Gusztáv, Telepy Károly a régiek, már nem élők közül , Benczúr Gyula ( Budavár 1686-iki bevételét ábrázoló nagyszabású festményével), Skuteczky Döme, Brodszky Sándor, Bruczk Lajos, Háry Gyula, Feszty Árpád, Stetka Gyula, Ujváry Ignácz, Cserna Károly stb. a még ma is dolgozók közül. Szintén művészi értékkel vonzzák a nézőt azok a festmények, melyek Budapest templomainak diszitésére készültek s melyeknek festői között Lotz Károly, Benczur Gyula, , Székely Bertalan, Roskovics Ignácz, Deák-Ébner Lajos, id. Vastagh György neveivel találkozunk.


Ez a futólagos szemle , képeinkkel együtt, csak vázlatos képet nyujthat a muzeum anyagának gazdagságáról és érdekességéről. Mindenki, a ki Budapesten él, tanulsággal és élvezettel nézheti végig a gyűjteményeket, melyekhez a muzeum tisztviselői kimerítő s az egyes tárgyakhoz fűződő történelmi vonatkozásokról is tájékoztató katalógust adtak ki.
Schópflin Aladár.

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A fővárosi muzeum épülete a Stefania körúton Fővárosi muzeum - olajfestmények terme 1899-ben lebontott legrégebbi pesti ház udvara 1902-ben lebontott katonai fegyvertár
Cikk-ajánló
A hónap rövidhíreiből A hónap rövidhíreiből
A Gizella gőzmalom rt. 1914. évi zárószámadásában a malomüzem...
Páhok és Szenesné nyerte a 30 kilométeres Duna-úszóversenyt Páhok és Szenesné nyerte a 30 kilométeres Duna-úszóversenyt
A MUE rendezésében vasárnap délelőtt tartották a Budapest és Ercsi...
A budapesti malmok üzembeszüntetése A budapesti malmok üzembeszüntetése
A budapesti összes malmok egyértelmüleg elhatározták, hogy üzemüket...
Állatok arckifejezése 1 Állatok arckifejezése 1
Van-e lelke az állatnak? Századok óta vitatkoznak ezen a tudótok és...
Török siker Mezopotámiában Török siker Mezopotámiában
A török birodalom rogyadozóban volt ugyan, de lekötött két brit...
Telepy Károly hátrahagyott képeinek kiállítása Telepy Károly hátrahagyott képeinek kiállítása
Zavartalan, tökéletesen művészi hangulat várja és fogadja most a...
Rövidek Rövidek
Amikor ők Hindenburgért ujjongnak, mintha a derék tábornagy az ő...
A magyar reprezentatív-tornászcsapat ez évi első szereplése A magyar reprezentatív-tornászcsapat ez évi első szereplése
Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége nagyszabásu, fényesen...
Pannonhalma
Pannonhalma a magyarországi benczésrendnek már Szt. István óta...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98