Dtum
Login with Facebookk
1909 | Március

A bankbizottság ülésén érdekes volt a rendezés

A bankbizottság ülése márczius 2-ára volt összehíva, s a képviselőházban híre járt, hogy a bankbizottság függetlenségi tagjai előzőleg tartott bizalmas értekezletén a többség olyanforma határozatot hoz, mely gáncsvetésnek is beillik a kormány és a koaliczió ellen. Hogy aztán 2-ikán este a bankbizottság ülésén mi történt, a „Budapesrti Hirlap” így adja elő: 

A bankbizottság ülésén a függetlenségi pártból mintegy ötven-hatvan főnyi hallgatóság jelent meg, jobbára olyan képviselők, a kik az önálló bankért való heves, hangos és lármás viselkedésükről ismeretesek. Az élükön Justh Gyula, Polónyi Géza és Sümegi Vilmos. A többi pártból csak egynéhány képviselő volt jelen. Megjelent az ülésen Wekerle Sándor miniszterelnök. Megjelent Kossuth Ferencz is s ott volt még három miniszter: Andrássy, Darányi, Zichy Aladár gróf. 

Rendkívül érdekes volt a rendezés.
A függetlenségi csoport oly zajosan viselkedett, hogy más véleményt, mint a mely az ő szája íze szerint volna, úgyszolván meg sem akart hallgatni. Lehurrogtak mindenkit, a ki a higgadtságnak, a politikai józanságnak szaván szólalt meg. Így lehurrogták Széll Kálmánt, az alkotmánypárt elnökét; és lehurrogták Buzáth Ferenczet, a ki a néppárt nevében beszélt. Zajongtak, lármáztak, verték a padot, a leghevesebbek közt Justh Gyula, a képviselőház elnöke, Polónyi Géza és Sümegi Vilmos. 

Rendes időben páratlan az a türelmetlenség és a terrorizmusnak az a nyílt tombolása, a melyet a bankbizottság ülésén a Justh–Holló–Polónyi-féle függetlenségi csoport tanusított. Nem állottak szemben valami ellenséges kormánynyal, a melynek valamely törvénytelen, avagy erőszakos cselekedetét kellett megtorolni; a saját kormányukkal állottak szemben s a szövetkezeti pártok szónokait és köztük Széll Kálmánt, bántalmazták türelmetlenségükkel és kvalifikálhatatlan közbekiáltásokkal. Nem rajtuk esett sérelem, hanem ez a csoport erőszakoskodott a saját kormányával és a szövetkezett társakkal szemben. 

Hogy mi volt a csoport föltett szándéka, így mondja el a „Budapesti Hirlap” avatott forrás alapján:
Röviden czéljuk volt: fölborítani a koalicziót és megbuktatni a kormányt. Még pedig máról holnapra. A bizottságban olyan határozatot akartak hozni, a mely javasolná a képviselőháznak: mondja ki az önálló bank fölállítását a közös bank szabadalmának lejárata után; mondja ki, hogy a bankszabadalmat nem hosszabbítja meg és az Osztrák és Magyar Banknak erre irányuló kérelmét utasítsa vissza.

Ezt a határozatot már a holnapi napon a bizottság jelentése alapján a képviselőház elé akarták hozni s a Ház elnökének egyetértésével és hozzájárulásával el akarták érni a bizottsági jelentésnek napirendre tűzését. Még tovább menve: erőszakolni akarták a képviselőház határozatát a bank kérdésében s biztosra vették, hogy az adott körülmények között a függetlenségi párt (a Ház többsége) az önálló bank mellett foglalna állást s szavazna abban a pillanatban, a mikor a kormány erre az időt elérkezettnek még nem tartja. 

Ez volt a terv, a melyért az agitáczió folyt és a melyért a bankbizottság mai ülésén a zajongás botrányos jeleneteit rendezték: Justh Gyula, Polónyi Géza és Sümegi Vilmos. Világos ezzel, hogy a csoport magához akarta ragadni a parlamenti vezetését s nemcsak a kormánynyal, hanem magának a bankbizottságnak is előbb hozott határozatával jutott éles ellentétbe. A bizottság ugyanis – mint Széll Kálmán ráolvasta – egyik előzetes ülésén ilyképen határozott, hogy megvárja a két kormány tárgyalásának eredményét s csak azután, az összes adatok birtokában, fog a maga részéről érdemleges tanácskozásba belemenni és döntő határozatot hozni.

Mert az volt a – nagyon helyes – eredeti álláspontja, hogy míg a kormány tárgyal, addig a bizottság a maga részéről nem hozhat oly határozatot, a mely a kormány mozgását feszélyezné, avagy a kezét megkötné. A csoport agitácziójának hatása alatt a bizottság ma el akart térni az egyedül helyes, politikus állásponttól. 

Holló Lajos előadói javaslatában foglaltatott a bomba.
Már most kívánt érdemleges határozatot, a föntebb előadottak értelmében. Széll Kálmán a tanácskozás és határozathozatal elhalasztást tartotta szükségesnek, a két kormány tárgyalásának befejezéséig. De mint mondottuk, Széll Kálmán higgadt érvelését alig akarták meghallgatni, úgy, hogy Széll végre is rászólt a zajongókra, hogy ne akarjanak új-török komité-féle históriát csinálni a bankbizottságban. 
Igen érdekes volt Wekerle Sándor miniszterelnök fölszólalása, a ki azt kivánta, hogy a bizottság halassza el egyáltalán tanácskozását s ne határozzon most, hanem később. A kormányelnök erélyesen hangoztatta, hogy a kormány, míg a tárgyalást be nem fejezte, addig utasításokat nem fogad el. Továbbá azt sem tűri el, hogy az ilyen határozati javaslatot bármikor napirendre lehessen tűzni meglepetésszerűen a kormány ellenére.

A kormányelnök beszéde, a melyből nyilván kitetszik, hogy ő értesülve volt a pucsról, mozgást és zajt keltett, de általában igen hűvös fogadásra talált Kossuth Ferencz fölszólalása, a mikor a pártvezér helyéről fölemelkedett, tüntető taps és éljenzés köszöntötte. De a függetlenségi párt feje is utalt a halasztás fontosságára. Beszédének ezt a részét azonban igen hűvösen hallgatták; de a mikor arra tért át, hogy a kartell-bank meghiusulása esetére „az önálló bank fölállítását fogja proponálni”: akkor újra kitört a tetszés zaja. 

E fölszólalások hatása alatt Hoitsy Pál közvetítő indítványt tett.
Azt javasolta, hogy bizottság bízza meg az elnökséget azzal, hogy a legközelebbi napokon újra összehívja a bankbizottság ülését. Ezt a javaslatot ezután a bizottság elfogadta. 

Nem érvényesült a Wekerle fölfogása és nyilvánított kivánsága s nem érvényesült Kossuthnak – a halasztásra nézve azonos – álláspontja sem. De a tervezett összeesküvés nem sikerült. A hozott határozat mégis csak közelebb áll a kormány czéljához, mit az összeesküvőkéhez. 

De az ülés lefolyása mindenkép jellemző a politikai helyzetre, mert mindennél jobban demonstrálja azt, hogy a mai állapot tarthatatlan. Elvégre ilyen többségre a kormány tovább nem támaszkodhatik. 

A bankbizottság ülésén történtek természetesen nagy feltünést keltettek s az ott lefolyt zajongó jelenetek, s magának a bankbizottságnak is szembenállása a kormány szándékaival: a politikai helyzetet nyilvánvalóan válságossá tették.
Eddig – a bankkérdés kiélesedése óta – lappangott a válság lehetősége; de most már azt lehet mondani, hogy a válság kitörése küszöbön áll. Lehet hogy nem holnap s nem holnapután, lehet hogy nem is egy-két héten belül tör ki a válság; de a helyzet tarthatatlanná vált, mert kiderült, hogy a szövetkezett pártokat mély szakadék választja el egymástól, az együttműködést tovább folytatni alig lehet s a kormánynak nincs többsége többé, a melyre bizalommal támaszkodjék. 

A válság elkerülhetetlen.
A bankbizottság ülésén erre kétségtelen bizonyságot szolgáltattak Justh Gyula és társai. – Az ülésen ugyan – az utolsó pillanatban – mindenki megriadt és sem Kossuth Ferencz, sem maga a bizottság nem követte eredeti szándékát; de olyan ellentétek és a mi több: olyan indulatok nyilvánultak meg, a melyeknek következménye nem lehet más, mint a koaliczió fölbomlása.

A nézet általában az volt az első pillanatban, hogy a kormánynak le kell mondania s más helyzetnek kell következnie, a mely egységesen szervezendő párttal talán könnyebben lehet urrá a kormányzat föladatain s az ország nyugodt fejlődését a pártok szövetkezeténél egységesebben fogja szolgáltatni.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Gróf Andrássy Gyula távozik az ülésről Justh Gyula Jékelfalussy miniszterrel Széll Kálmán
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98