Dtum
Login with Facebookk
1921 | Október

Amerikai magyarok földhöz juttatása

Irta: Schandl Károly dr. nemzetgyűlési képviselő, a „Vasárnap” felelős szerkesztője

Itthon minden jel arra mutat, hogy a földreform végrehajtása teljes erővel megindul. A nagy latifundiumok nagy részének megváltása, illetve haszonbérbe való átvétele elővételi joggal küszöbön áll. A reform végrehajtásánál nem feledkezünk meg az amerikai magyarokról sem, akik vissza akarnak térni régi hazájukba.

A földreformtörvény 3. §-a kimondja, hogy akik nem született magyar állampolgárok, azoknak nem juttatható sem házhely, sem föld. Az amerikai magyarokkal azonban kivételt tesz. Ugyanezen paragrafus ugyanis kimondja, hogy azon idegen állampolgárok, akik született magyar állampolgárok gyermekei, de mert külföldön születtek, külföldi honosságot nyertek, részt kérhetnek maguknak a magyar földből és házhelyekből. Az amerikai magyarok tehát még akkor is bejelenthetik magukat a földszerzésre, ha szüleik vándoroltak ki annakidején Amerikába s ők maguk már Amerikában születtek és amerikai állampolgárok.

Nem okoz e tekintetben nehézséget az sem, ha a visszahonosítási eljárás még befejezést nem nyert. Csupán az szükséges, hogy a visszahonosítás iránt a törvényes eljárást indítsák meg. Vonatkozik ez mindazokra, akik a magyar állampolgárságot kivándorlás folytán bekövetkezett hosszas távollét miatt elvesztették s vonatkozik utódaikra is. Egyébként a visszavándorlókra is megfelelő alkalmazást nyernek a földreform törvény rendelkezései, éppúgy mintha itthoni magyar állampolgárok lennének. 

Mivel értesülésünk szerint többen készülnek haza amerikai véreink, hogy itthon, megtakarított dollárjaikkal kis földbirtokot és házhelyet szerezzenek, röviden és világosan elmondjuk, mit kell tenniök, hogy ezen céljukat legbiztosabban elérjék. 

Legcélszerűbb, ha csoportosulnak azok, akik ugyanazon község határában akarnak letelepedni. Ezek egy közös beadványt szerkesszenek az Országos Földbirtokrendező Birósághoz (Budapesten), mely beadványban írják meg azon óhajukat, hogy mely községben milyen nagyságú földbirtokot szeretnének megvenni, illetve bérbe venni.

A beadványban meg kell említeni, hogy azok közülük, akik a magyar honosságot elvesztették, a visszahonosítási eljárást megindították. Ezt a körülményt hatósági bizonyítvánnyal is kell igazolni. A beadványban jelentsék ki készségüket, hogy a magyar törvényeknek és szabályoknak minden tekintetben alá vetik magukat. Írják alá ezt a beadványt mindannyian s nevük mellett egyenként jegyezzék föl a következő adatokat: 1. Foglalkozása. 2. Mostani lakóhelye. 3. Mennyi készpénze van a földvásárlásra. 4. Megfelel-e a törvény azon követelményeinek, hogy az igénylő sem beteg, sem gyöngeelméjű, sem olyan nem lehet, aki gondnokság alatt áll, akinek kiskorúsága meg van hosszabbítva, vagy aki polgári jogainak gyakorlásától föl van függesztve, végül aki csődben volt, vagy van s aki csődön kívül kényszeregyezségre lépett. 

A beadványban ki kell jelenteni azon készségüket is, hogy az eljárási költségek fedezésére hajlandók bármikor a hatóság által követelt költség általány összeget letenni. Ezen kérvényt mielőbb küldjék el az Országos Földbirtokrendező Birósághoz, amely azt haladéktalanul elbirálás alá veszi s utasítja a hatósági közegeket az eljárás lefolytatására. Mindenesetre kivánatos az is, hogy a beadvány másolatát azon község elöljáróságának is megküldjék, amelynek a határában földet akarnak szerezni, hogy az is tudjon róla. 

Az amerikai magyarok közül alig van néhánynak idehaza földje.
Ezt azért kell megemlítenünk, mert akinek Magyarországon nincs földbirtoka, az legfeljebb 3 katasztrális hold földet kaphat és 600 négyszögölnél nem nagyobb házhelyet és belsőséget. 

Amerikai véreink tehát, akiknek itthon nincs semmijük s földhöz akarnak jutni Magyarországon, 600 négyszögölnél nem nagyobb házhelyre és 3 katasztrális holdnál nem nagyobb földterületre tarthatnak igényt, ha mezőgazdasággal foglalkoztak, szóval a földmíveléshez értenek. Akiknek néhány hold földjük van idehaza, azok törpebirtokukat legfeljebb 15 katasztrális holdra egészíthetik ki s természetesen kérhetnek 600 négyszögölnél nem nagyobb házhelyet is. 

Nem veheti senki rossz néven, hogy a magyar állam elsősorban azoknak a kivánságait teljesíti, akik a világháborúban hazájukért rokkantakká, hadiözvegyekké és árvákká lettek, vagy a háborúban vitézségi érmet kaptak, de ezekután az itthoni és amerikai magyarok egyforma elbirálás alá kerülnek. Ezt a törvény világosan kimondja. 

A házhelyek kiosztása több száz községben már megtörtént, de az ország nagyobb részében most van elintézés alatt. Még kevésbbé haladt előre a földreform végrehajtása úgy, hogy az amerikai magyarok épen időben mozognak, ha most bejelentik földvásárló készségüket a biróságnál. 

A vételárat illetőleg tájékoztatásul közöljük, hogy a törvény a hozadéki árat szabja meg irányadóul, de megegyezés hijján a biróságot jogosítja föl, hogy a megváltási árat megállapítsa. A megváltás helyett legtöbb helyen egyelőre haszonbérbe veszik a kisemberek a földet, mert a vételárat a mostani drágaság mellett nem birják megfizetni. A földbérletet azonban úgy eszközlik, hogy a megváltás fölfüggesztését kérik a biróságoktól, s a bérletet elővételi joggal veszik át. Ezzel biztosítva vannak, hogy eladás esetén ők vehetik meg a földet. A földbérleteket az Országos Központi Hitelszövetkezet alakítja, míg az új gazdálkodókat a Hangya szövetkezeti központ látja el jutányos áron a szükséges gazdasági cikkekkel falusi szövetkezetei útján, de ugyanezt teszi a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete is. 
Általában az állam nemcsak a törvény, hanem a biróság és hatósági közegek útján is nagyon ügyel arra, hogy a földbérlő kisembereket csalódás ne érje s a földmívelők gazdatársadalmi fenti intézményei is őrt állanak tőlük telhetőleg, hogy a földszerző magyarok boldoguljanak és családjuknak biztos jövőt alapítsanak.

A „Vasárnap” szerkesztősége, úgy mint az itthoni földmíves kisembereknek, az amerikai magyaroknak is készséggel felel leveleikre, sőt minden tekintetben tanácsot ad, hogy a földreformnál helyesen járjanak el. Lapunk szerkesztősége az „Uj Barázda” napilappal együtt most indította meg országos akcióját, hogy a földreform végrehajtása megtörténjék. Vállalkozik arra, hogy a beérkező kivánságokat a Földbirtokrendező Birósághoz juttatja s ha valahol nehézségek mutatkoznak, azt iparkodik elsimítani, hogy a reform életbe lépjen. 

Az Uj Barázda napilap és Vasárnap képes hetilap szerkesztősége mostantól kezdve mintegy társadalmi központja lesz a földreform végrehajtásának. 

Lapunk sok ezer példányban jut az amerikai magyarok kezeihez s azt hisszük, kedvesebb szolgálatot teszünk nekik, ha szájhősködés helyett cselekedetekre vezéreljük őket. Adja Isten, hogy mielőbb viszontláthassuk azokat, akik őszintén szeretik a magyar földet s a meggyötört Magyarország ujjáépítésében részt akarnak venni. Isten hozza őket!

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Első vitézi telek átadása Miskolcon A budapesti amerikai misszió fáradhatatlan bőkezűséggel osztja szét pamut-ajándékait.
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98