Dtum
Login with Facebookk
1942 | December

Darlant meggyilkolták, a merénylőt kivégezték

Bern, december 27.

Az angol hírszolgálat jelentése szerint Darlan tengernagyot, Francia- Észak – Afrika főbiztosát december 24- én 16 óra után néhány perccel a főbiztosi hivatalban lelőtték. A merénylő egy 20 éves fiatalember, akinek személyazonosságáról eddig minden részlet hiányzik.

A kettős ünnep kimagasló világpolitikai szenzációja Darlan meggyilkolása, amiről először a fent közölt táviratból értesült a világ közvéleménye.

Arra vonatkozólag, hogy milyen hatást keltett világszerte a karácsony estéjén bekövetkezett politikai gyilkosság, az első táviratot Madridból közvetítette a Magyar Távirati Iroda. Eszerint a Spanyol Távirati Iroda Newyorkból jelenti, hogy Darlan meggyilkolásának híre a washingtoni Fehér Házban „elrontotta az egész karácsonyi hangulatot.” Roosevelt néhány órával az amerikai néphez intézett karácsonyi rádióüzenetének elhangzása után értesült a gyilkosságról.

Hogyan gyilkolták meg Darlant?


Tanger, december 27.
(Német Távirati Iroda) Mint Algírból jelentik, Darlant egy 20 éves fiatalember ölte meg, akinek nemzetiségét hivatalosan még nem közölték, de általában arra gyanakodnak, hogy az illető francia volt.

Már most minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a tettes angol körökkel állt kapcsolatban. A merényletet nem sokkal azután követték el, hogy Darlan belépett az algíri főbiztosi hivatalába. A gyilkos az előszobában várakozott és három revolverlövést adott le a belépő tengernagyra.

A golyók fején és a mellén találták Darlant. A gyilkos mindent megtett annak érdekében, hogy ne foghassák el. Amikor tisztviselők rohantak rá, hogy ártalmatlanná tegyék, ujabb lövéseket adott le és azt egyik tisztviselőt a lábán meg is sebesítette. Darlan tengernagy kórházba szállítása közben meghalt.

Tanger, december 27.
(Német Távirati Iroda) Mint Algírból jelentik Darlan tengernagy néhány nappal ezelőtt oltalmat kért Eisenhower tábornoktól, az Észak – Afrikában lévő amerikai haderők főparancsnokától. Ebből arra következtetnek, hogy már régebben fenyegetettnek érezte magát. Hasonló értelmet tulajdonítanak a tengernagy egy kijelentésének, hogy nem marad sokáig helyén. Mint a továbbiakban mondják, Darlan a legutolsó időkig kitartott közismert angolellenes véleménye mellett és – mint már a multban is – környezete előtt többízben nyilatkozott Anglia ellen.


Német és olasz vélemény


Berlin, december 27.
A Német Távirati Iroda diplomáciai tudósítója foglalkozik Darlan tengernagy meggyilkolásával. Darlan nemcsak azért volt szálka az angolok szemében, mivel ellenlábasa és vetélytársa volt De Gaullenak, a másik francia fabábnak, hanem már előbb gyakran nyilvánított britellenes felfogás és magatartás miatt is mindig gyanus volt az angolok előtt.
A vezéri szerepért De Gaulle és Darlan között folyt vita, amely már azzal fenyegetett, hogy nyílt összetűzéssé válik az amerikaiak és angolok között, most már- legalább is ideiglenesen – megoldást talált. Még nyílt kérdés, hogy vajon Anglia ezzel tiltakozó gesztust akart-e tenni az amerikaiakkal szemben, vagy, hogy az amerikaiak politikai megfontolásokból az angolokra bízták e a Darlan- kérdés felszámolását. Éppen most érkeznek olyan értesülések Londonból, hogy egy északafrikai államminisztérium megteremtését tervezik.
Ha helytálló az, amit a Times parlamenti tudósítója jelent, hogy a brit és amerikai kormány között megbeszélések folynak abban a tekintetben, hogy (brit) előkelő személyiséget bíznak meg ennek az államminisztériumnak a vezetésével, ebből talán arra lehet következtetni, hogy Darlant, mint ezeknek a törekvéseknek kerékkötőjét távolították el.

Halálra ítélték és kivégezték Darlan gyilkosát


Amsterdam december 27.
(Német Távirati Iroda) Mint az angol hírszolgálati iroda jelenti, a „Francia haditörvényszék” pénteken este halálra ítélte Darlan gyilkosát, miután az teljes vallomást tett. A halálos ítéletet szombaton reggel végrehajtották. A gyilkos nevét „katonai okokból” titokban tartják.

Vichy, december 27.
(Német Távirati Iroda.) Darlan meggyilkolásával kapcsolatban itteni hivatalos körökben különösen két tényre mutatnak rá nyomatékkal. Először arra, hogy Eisenhower a jelentés nyilvánosságra hozatalát több mint tíz órán át eltiltotta, másodszor pedig arra, hogy
a merénylő nevét mind mostanáig nem hozták nyilvánosságra.

Ha kormányhű franciáról vagy tengelyhez tartozó emberről lenne szó, az angolszász hírszolgálati irodák bőségesen ujságoltak volna róla. Makacs hallgatásuk azonban arra mutat, hogy a tettes nevének közzététele ártalmára lenne az angolszászoknak.

De Brinon nagykövet, aki szombaton néhány napra elutazott Párisból, a sajtó képviselői előtt nyilatkozatott tett Darlan meggyilkolásával kapcsolatban. Szerinte Darlan politikai nagyravágyásból cselekedett, de az amerikaiak szolgálatába szegődött. Az amerikaiak és az angolok azonban Afrikában veszedelmes versenytársak. Valószínű- mondotta de Brinon-, hogy az angolszász propaganda összehangolódik, hogy elmondhassa, a gyilkos a tengely vagy legalábbis Vichy nyomása alatt cselekedett.
A titok, amely a gyilkos nevét körülveszi és gyors kivégzése sok mindent megmagyaráz- fejezte be nyilatkozatát a nagykövet.


Darlan a franciák titokzatos embere


A francia dráma ujabb véres jelenettel gazdagodott: Darlan meggyilkolásával. A Darlan – rejtélyre, amelyről az angolszász északafrikai partraszállása óta annyit írtak és amely felett annyit vitatkoztak, pontot tett az a revolverlövés, amellyel a merénylő kioltotta az admirális életét. A rejtély véget ért, de még nem oldódott meg. A gyilkosság körülményeiből, abból a titkolódzásból, amellyel az angolok és az északafrikai francia hatóságok a merényletet kezelik, arra lehet következtetni, hogy a De Gaulle – Darlan ellentét kirobbanásával álunk szemben.

Darlan erőszakos halálát ugyanis két szempontból kell elsősorban tekinteni. Az egyik a „szabad francia mozgalom” és a Darlan által képviselt francia irányzat közötti elkeseredett ellentét, a másik az amerikai és az angol álláspont közötti eltérés a Darlan ügyben. Hogy ezeknek az ellentéteknek a magvát megvilágítsuk, röviden összefoglaljuk Darlan pályafutását és tevékenységét a francia összeomlás óta.

Az angolellenes ismeretlen Darlan


Ez a titokzatos természetű vasenergiáju férfiu a francia összeomlás előtt még a francia nemzet többsége számára is ismeretlen volt. Hatalmi pozícióját a francia politikában az utóbbi években elért vezető szerepét kizárólag a francia összeomlásnak és Pétain tábornokkal való barátságának köszönheti. Mint Pétain, Darlan is bensejében megvetette a harmadik francia köztársaság alkotmányát, a parlamentarizmust és az ezzel járó pártpolitikát, valamint a polgári politikusokat. Reakciós nézeteket vallott, mint a francia haditengerészet legtöbb magasrangu tisztje. Mielőtt politikai szerephez jutott volna, a haditengerészeten belül mindent elkövetett a francia hadiflotta fejlesztése és növelése érdekében.

A francia birodalmi gondolatnak, a tengerentuli imperializmusnak volt markáns képviselője. Ezek a törekvései azonban nemcsak a baloldali francia pártok ellenállásában, hanem az angolszászok, elsősorban az angolok ellenzésében is ütköztek. Ezért Darlan már a háboru kitörése előtt is angolellenes volt. Megalázónak tekintette Franciaország számára, hogy az 1921. évi washingtoni leszerelési konferencián a francia hadiflottának csak a negyedig helyet utalták ki és aránytalanul kisebbnek kellett maradnia, mint az USA és Nagy-Britannia hadiflottája.

Darlan az angolszászokkal szemben ugy érezte magát, mint Marchand a fashodai incidens alkalmával, amikor az angolok elállták Szudán előtt a franciák afrikai terjeszkedésének utját. De családi hagyomány is volt Darlannál az angolellenesség. Nagyatyja mint Napoleon admirálisa Trafalgárnál esett el Nelson diadalmas flottájával vívott tengeri csatájában.


A francia kétkulacsos politika képviselője


Az összeomlás után Pétain marsall nemcsak közös politikai nézeteik, hanem Darlan angolellenes felfogása miatt bízott egyre nagyobb hatáskört Darlanra. Mint helyettes miniszterelnök, külügyminiszter, belügyminiszter, hadügyminiszter, tengerészetügyi miniszter Darlan 1940 junius 16-tól 1942 április 14-ig Pétain marsall után, a legnagyobb politikai és katonai hatalmat jelentette Franciaországban. Ezt a hatalmat különösen fokozta a francia-német fegyverszüneti szerződésnek ama pontja, amely meghagyta Franciaország birtokában a hadiflottát.

Mint a flotta főparancsnoka, Darlannak az volt az elgondolása, hogy a flotta birtokában sok mindent visszanyerhet Franciaország számára, ami a katonai vereség következtében elveszett. Mint tengerész felmérte a tengeri hatalom szívósságát és jelentőségét, ügyeli az Egyesült Államokkal való kapcsolatok ápolására is.

Weggand tábornok az ő beleegyezésével kötötte meg a casablancai USA főkonzullal az ugynevezett Murphy-egyezményt, amely lehetővé tette az afrikai angolszász partraszállás előkészítő munkáját. Darlan elment a Führerhez Berchtesgadenba, de ugyanakkor meghallgatta Roosevelt vichy-i nagykövetének, Leahy admirálisnak tanácsait is. Ezt a politikát nevezték el a várakozás politikájának. Jellemzője volt az egyhelyben topogás, a minden irányba való passzivítás, az alakoskodást, a döntő elhatározások kerülgetése és mindenekelőtt a hatalmi erőviszonyok állandó és éber figyelése.
Ezt a nyaktörő játékot mégsem fejezhette be, mert éppen akkor amidőn ujabb, merész elképzelésű játékba fogott, egyik politikai ellenfelének golyója megakadályozta, hogy ezt a mutatványát befejezze.

Franciaország egyik legzavarosabb és legtragikusabb korszakának tipikus képviselője szállt vele sírba, amelybe magával rántotta politikájának titkát is. Halálában éppen olyan talány marad, amilyen életében volt. Darlan-rejtély megoldása most már végleg a háboru utáni időkre marad.
Parragi György


Giraudt választották meg Darlan utódává


Amszterdam, december 27.
(Német Távirati Iroda.) Mint a brit hírszolgálati iroda jelenti, Eisenhower tábornok Darlan meggyilkolásának hírére visszatért főhadiszállására az arcvonalról, ahol a karácsonyi ünnepeket el akarta tölteni. Noges és Boisson utban vannak Algír felé, hogy ott „a francia birodalmi tanács” ülésén részt vegyenek. A ,,tanács” megválasztja Darlan utódát.
(Német Távirati Iroda.) Mint Newyorkból közlik, a Newyork Times washingtoni jelentése szerint Darlan meggyilkolása semmiképpen sem érinti az Észak-Afrikában kötött politikai egyezményeket.

Ezzel szemben kérdéses, hogy kivel kell most tárgyalniuk és észak-afrikai amerikai haderőknek. Ebben a tekintetben Eisenhower tábornoknak teljes a mozgási szabadsága.

A Newyork Times szerint valószínű, hogy az Egyesült Államok északafrikai politikai erőfeszítései Darlan meggyilkolása következtében igen bonyolultakká válnak, mindenesetre azonban alapos ok van annak feltételezésére, hogy Darlan utódjául Giraud tábornokot jelölik ki.

(Német Távirati Iroda.) Mint az angol hírszolgálati Iroda Francia-Észak-Afrikából jelenti, „a francia birodalmi tanács” egyhangulag Giraudot választotta meg Darlan utódjává. A jövőben tehát Giraud fogja betölteni az északafrikai főbiztos teendőit.
De Gaulle Amerikába utazik
Lisszabon, december 27.
(Stefani.) Londoni jelentés szerint alig néhány órával. Darlan meggyilkolása után angol hivatalos körök közölték, hogy De Gaulle rövidesen az Egyesült Államokba utazik.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98