Dtum
Login with Facebookk
1908 | November

A pénzintézetek és az ipartörvénytervezet

A kereskedelmi minisztérium hódító hadjáratra indult, a félországot akarja az iparnak meghódítani, illetve a lakosság felerészét iparossá avatja és pár év mulva csodálkozva olvassa a világ azokat a statisztikai adatokat, melyek szerint Magyarországon az iparosok és az iparűzésből élők száma légió és mégis pang az ipar.

Szterényi József államtitkár ipartörvénytervezete készül elkövetni ezt a csodát és pedig az által, hogy jóformán mindazokra ki akarja terjeszteni az ipartörvény hatályát, akik valamely haszonhajtó foglalkozást üznek.

A tervezet első részének 1. §-a értelmében minden vállalkozóilag üzött kereseti foglalkozás, amely a 2. §-ban a törvény hatálya alól kifejezetten kivéve nincsen, az ipartörvény rendelkezései alá tartozik; minthogy pedig a pénzintézetek, a biztositók és más részvénytársulati alapon álló vállalatok, ugyszintén a hitelszövetkezetek a 2. §-ban nincsenek a kivételek közé sorozva, az 1. §. 10. pontja értelmében ezek is ipari vállalkozásoknak tekintendők és az ipartörvény hatálya ezekre is kiterjesztetik.

Ez az abszurdumig vitt értelmezése az ipar fogalmának.
Közgazdasági értelemben a kereskedés sem ipar, annál kevésbbé állitható az iparral egy kalap alá a hitelügy, a biztositásügy, a szállitmányozás, stb., melyek igaz, hogy az iparnak is rendelkezésére állanak, annak prosperitását mozditják elő, de mert czéljukat nem a nyerstermények és félgyártmányok feldolgozása, illetve átalakitása képezi, ipari foglalkozásoknak nem minősithetők.

 

Ez a felfogás érvényesült többek között Ausztriában, hol a bankok, biztositók, zálogintézetek, szállitási vállalatok nem rendeltettek alá az ipartörvény határozmányainak. A magyar törvényhozás is ezen egyedül helyes uton haladt, amidőn az 1875: XXXVII. t.-czikket megalkotva, a részvényvállalatokat és szövetkezeteket kereskedelmi vállalatoknak minősitette és ezekre, valamint általában a kereskedőkre nézve önálló jogszabályokat alkotott, melyek nemcsak alakiak, hanem anyagiak is.

Pedig akkor már létezett az 1872: VIII. t.-cz. vagyis az ipartörvény, melynek az 1884: XVII. t.-czikk lépett nyomába, de sem az, sem emez nem változtatott a kereskedelmi törvény szellemén és irányán, azaz nem keresztelte el a pénzintézeteket és biztositókat ipari vállalatoknak.

Már a tervezet első részének közzétételekor kifogást emeltünk az ellen, hogy az ipartörvény hatálya a pénzintézetekre kiterjesztessék. Most közzétették a tervezet második részét is és abból erősen kiviláglik, hogy ez a téves distinkczió nemcsak elvi szempontból vetendő el, hanem azért is, mert az ipartörvény hatályának a pénzintézetekre való kiterjesztése esetén ezek gyakran lehetetlen, képtelen követelmények elé állittatnak, sőt reájuk egyáltalán nem tartozó intézmények fentartása czéljából meg is adóztatnak.

E szempontból különösen az ipartestületek, illetve kereskedelmi testületek felállitását czélzó határozmányokra hivjuk fel a pénzintézetek figyelmét.
A tervezet XXXII. fejezetének 605. §-a értelmében ipartestület és kereskedelmi testület minden törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsu város, ugyszintén minden járás területén felállitandó. E testületek egyikének a 624. § értelmében kötelezett tagja minden egyén és czég, mely a testület területén a törvény által megszabott ipari, illetve kereskedelmi foglalkozást önállóan üz, vagyis mindazok, a kikre a tervezet 1. §-a az ipartörvény hatályát kiterjeszti, a kik a 632. § értelmében teherviselésük arányában tagsági dijat kötelesek fizetni.

Már most az első kérdés az, hogy mi jogon lehet a pénzintézeteket arra kötelezni, hogy az ipartestület, illetve kereskedelmi testület fentartásának költségeihez hozzájáruljanak, holott sem ipart nem üznek, sem árukereskedéssel nem foglalkoznak, általában pedig ezen testületek müködéséből semmi hasznuk nincs. 

Ez a hozzájárulás pedig magas lesz, mert a testületek akként lesznek szervezve, hogy fentartásuk jelentékeny költségbe kerül és mert a tagsági dij az adó arányában állapittatván meg, a jelentékeny adót fizető pénzintézetek sokkal többet fognak fizetni, mint a kisiparosok és kereskedők tulnyomó többsége.

Már a kamarai illetékkel való megrovás miatt is joggal panaszkodtak a pénzintézetek, holott pedig a kereskedelmi és iparkamarák hitelügyi kérdésekkel is hivatásszerüen foglalkoznak, minélfogva olykor a hitelintézetek érdekeit is képviselik, ezt azonban az ipartestületektől, melyek hatáskörébe kizárólag szakmabeli kérdések, az iparoktatás ügye, stb. tartoznak, nem várhatjuk és mégis a pénzintézetek meg lesznek terhelve oly kiadásokkal, melyekért semmi ellenszolgáltatás nem jár ki.

De más anomáliák is keletkeznek.
Például a 652. § szerint minden testületben az ugyanazon vagy rokonszakmákat üző tagok számára szakosztályokat kell állitani. Kell lenni tehát pénzintézeti vagy hitelintézeti szakosztálynak is, de mivel ezek teendőit a közgyülés által alkotandó ügyrend szabja meg a müködésüket, a testület számvizsgáló bizottsága ellenőrzi, a pénzintézetek saját érdekeik érvényesitése terén igen visszás helyzetbe juthatnak a tulnyomóan kisiparosokból vagy kiskereskedőkből, szóval primitiv felfogásu egyénekből álló plenummal szemben. De állandó majorizáltatásnak lennének kitéve a pénzintézetek a társulat közgyülésein, főleg, ha a 646. § esetében a közgyülés képviseleti alapon tartatik meg.


Feleslegesnek tartjuk, hogy többet is mondjunk a tervezet e szempontból való tarthatatlanságának bizonyitására.
Jeleztük a hátrányokat, melyek a pénzintézeteket e réven fenyegetik, azoknak tehát már most, midőn az uj ipartörvény tervezete csak mint az államtitkár egyéni véleménye került a nagyközönség elé, — egész erélylyel sikra kell szállni a végett, hogy a pénzintézetekre az uj ipartörvény hatálya ne terjesztessék ki.

Elhatározott dolog immár, hogy a vidéki pénzintézetek országos kongresszust fognak tartani, az ujabban keletkezett vagy előkészülés alatt álló törvények sérelmes intézkedéseinek orvoslása czéljából. E kongresszusnak okvetlenül ki kell terjeszteni figyelmét az ipartörvény tervezetére is és erélyesen állást kell foglalnia annak hátrányos rendelkezéseivel szemben.

 

Eddig is az volt a baj, hogy mint például a végrehajtási novellánál a pénzintézetek későn szólaltak fel; ebbe a mulasztásba nem szabad ismételten beleesni.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Novella
Szabóné Fricska Anna

A novella szót a jogalkotásban akkor használták, ha valamely összefoglaló jellegű törvény vagy törvénykönyv egyes rendelkezéseit új törvénnyel kiegészítették vagy módosították.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Szterényi József kereskedelemügyi államtitkár Szterényi József államtitkár leteszi a szobor előtt a kormány koszorúját
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98