Dtum
Login with Facebookk
1922 | Augusztus

Képek az orosz irodalomról


III.

Gogol V. Miklós (1808-1852.) tehát nem az első újító. Ilyenre ő maga sem gondolt. Ő csak belekerült a korabeli irodalom fejlődési sodrába, és ebben az ő nagy tehetségével hatalmas lépést tett arra, hogy a fellegek közt járó irodalom közeledjék a földhöz, a való élethez, az utána következők pedig nem álltak meg ennél a fordulónál, hanem tovább haladtak, nem elégedtek meg azzal az egyoldalúsággal, mely a Gogol naturalizmusában jelentkezett.

 

Ez nem kisebbítése Gogolnak, mert ő nemcsak korának, hanem a későbbi koroknak is egyik legnagyobb tehetsége, aki az ő eredetiségével, új hangjával, fényes előadási képességével mindig a legnagyobbak közt kap helyet. Különösen előadása oly természetes, ötletes, közvetetlen, mint hogyha nem is írásban mondaná el az elmondani valókat, hanem színre hozza, eljátssza előttünk.

 

Hogy már akkor nem tudott ilyen nagy hatást gyakorolni műveivel, mint gyakorolt a későbbi időben, annak okát abban találhatjuk, hogy a különben külföldi fordításban is megjelent munkái után - dacára félreismerhetetlen zsenialitásának - távolról sem érte el azt, hogy valakinek eszébe juthatott volna őt az akkori európai mozgalmak vezéralakjai közé helyezni, mint oda helyezték Goethét, Schillert, Byront, Thackerayt, Balzacot s amint odahelyezték később Turgenyevet, Dosztojevszkijt, Tolsztojt. Az európai irodalom Gogolt és társait inkább mint érdekes, különös jelenségeket, mint az ébredező orosz nemzeti géniusz váratlan, meglepő életjelét tekintette.

Gogolnak szokatlan nagy rátermettsége bámulatosan nyilvánult meg az ő bőven bugyogó humorában, találó szatírájában, mellyel nemcsak híven, de élesen és bátran rajzolta a vidéki és kisvárosi életet, részben a hivatalnoki világot, ennek proletáriátusát stb. Annyira új, annyira megdöbbentő volt ez, hogy Puskin, akinek Gogol a "Holt lelkeket felolvasta, elképedve azt a megjegyzést tette rá: "nagyon szomorú ez az ön Oroszországa". Humora setét, fájdalmas és nevetése, mellyel ezt a szomorú életet nézi, elénk tárja, keserű, közel áll a síráshoz. Még az ukrajnai kozákság történelmi tárgyú s eposzi lendületű elbeszélésében, "BulybaTárászban" is ott borong a kozák dicsőség festésében az élénk fekete szín. Ukrajnai egyéb elbeszéléseiben különösen feltűnő a művészi plasztika.

Két kiváló és európai hírességre jutott műve a "Revizor" vígjáték és a "Holt lelkek" korrajz, amabban a hivatalnokvilág hitványságát emebben a vidéki nemes urak, hivatalnokok hibáit, elmaradottságát zúzza-marja. Megfigyelés, minden ferdeség meglátása, a tapasztaltak előadása egyetlen a maga nemében, világnézete komor, patriotizmusa fájdalmasan sebhedt, gyötrelmesen égő, groteszk alakjai, arcképei szinte megszólalnak, a rajzvonások, körvonalak, árnyékolások páratlanul biztosak, kifejezők és művészi kézre vallanak. Ha nincs Gogol, talán nem lett volna Tugenyev és sok más.


Mint embernek és írónak legjellemzőbb sajátsága az az ő személyes eredetisége, melynél fogva íróművészetét csaknem kizárólag a természettől nyert erejével, képességével tökélyre tudta juttatni. Tősgyökeres kis-orosz, más szóval ukrajnai volt, teljesen immunis az idegen ráhatásokra nézve. Életének megírására egy másik Gogol kellene, oly keserűen nevettető volt az. Mikor már némi sikerei voltak, valami hivatalkát keresett, de elutasították, mert "nem tud jól oroszul írni".

 

Később már jó hírneve révén tanári katedrát kapott a pétervári egyetemen, de mihamar kisült, hogy az nem neki való, mert nincs rá semmi készültsége. Turgenyev erről az esetről így emlékezik meg: "Minden három előadásból elmulasztott legalább kettőt, ha pedig megjelent a katedrán, akkor rendszerint azt tette, hogy néhány bevezető szót motyogott, acél-metszetű képeket mutogatott Palesztináról és más helyekről - és újra zavarba jött".

 

A diákok, akik Gogoltól, az írótól el voltak ragadtatva, Gogolról a professzorról mihamar megállapították, hogy a professzori mesterséghez nem ért. Természetes, hogy ezt a helyzetet ő is tarthatatlannak ítélte s másfél év múltán hivatalát letette és külföldre utazott. Leginkább Olaszországban, Rómában tartózkodott.

 

Eközben ukrajnai birtokocskája nagyon megterhelődött, hazajött tehát Rómából és valami nyugodtabb élet után vágyakozva azt írta egy pártfogójának, Zsukovszkij poétának: "Ha legalább akkora nyugdíjat kaphatnék, amilyet falusi kántoroknak szoktak adni!" Később vallásos tépelődések vettek rajta erőt s Oroszország egyik legnagyobb írója egy feszület előtt térdepelve - éhen halt.

Főbb művei idő szerinti sorrendben: "Tanyai esték Dikánka közelében", élénk, etnográfiai jelentőségű rajzok, életképek az ukrajnai nép életéből; "Mirgorod", elbeszélések, melyek közt erősen kiemelkedik a "Bulyba Tárász" c. poétikus és nagy jellemző tehetségre valló epikus elbeszélés, végül alkotásainak legértékesebb darabjai, a "Revizor2 és a "Holt lelkek". Munkái számtalan kiadásban forognak a közönség körében.


Az utána következő írók sokat tanultak Gogoltól. Az a zseniális éleslátás, mellyel oly biztosan fogta meg éppen azokat a momentumokat, melyek a leghitványabbak, legpiszkosabbak voltak az akkori orosz életben, voltaképpen csak ösztönszerű volt nála, azért műveiben meglepő az, hogy hiányzik belőlük minden tudatos eszme, vagy szándék, vagy cél, melyeket szem előtt tarthatott volna, mikor a nyomorúságos állapotukat gúny tárgyává tette.

 

Zavarba ejtette ez magát Gogolt is, legalább "Vallomásaiban" nyíltan beismeri, hogy ő az ő gúnyolódásaival, nevetésével csak orvosságot keresett azon búja-gondja ellen, melyet maga sem tudott magának megmagyarázni és szórakozásból talált ki oly nevetni való dolgokat, aminőket csak kitalálni képes volt, egyáltalában nem is gondolva arra, hogy miért, minek teszi ezt és kinek mi haszna lehetne ebből. Csak mikor a "Holt lelkek" megírásához fogott, akkor kezdett gondolkozni arról, hogy mit is akar voltaképpen, mit adjon a szájába egy bizonyos jellegzetes szereplőnek, mit fejezzen ki bizonyos jelenetek leírásával.

 

Nem is emelkedik művészi szabadsággal, fensőbbséggel a látottak, tapasztaltak felé, hanem a szemetet és sarat és piszkot összehordva úgyszólván maga is beleragadt abba, gyermeteg naivságával nem bír belőle kimászni; mintha nem is gondolna arra, hogy a siralmasan hitvány állapoton segíteni is lehetne. Arra való törekvése pedig, hogy gúnyjának, kacagásának okszerű kiinduló pontot keressen, igen szomorúan ütött ki: kezdetleges, hiányos filozófiai képzettsége folytán művei átgondolásában nem a korabeli európai eszmék elsajátítása útján indult el, hanem az aszketizmus, miszticizmus útvesztőjébe tévedt.

Gogolnak elvitathatatlan zsenialitása mellett megvan az a határjelző érdeme, hogy megtisztította, megállapította, kikészítette az irodalmi nyelvet, az addigi laza formák helyett művészi formát dolgozott ki és csaknem a mai napokig változatlanul maradt orosz stílust hagyott azokra, akik mint a realista iskola írói utána következtek. Ilyenek pedig, az úgynevezett "negyvenes évek írói" seregestől támadtak.

 

Szabó Endre

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98