Dtum
Login with Facebookk
1926 | November

A szociáldemokrata párt kibékül Vágiékkal

Vasárnap délelőtt kezdődött a régi képviselőházban a szociáldemokrata párt országos kongresszusa, amelyen a pártszervezeteknek és szakmáknak 210 kiküldötte vett részt. A belga szocialista pártot és az Internacionálét van Roesbroeck belga képviselő, a csehszlovák szociáldemokrata pártot dr. Winter Leó volt miniszter képviselte. Az angol munkáspárt levélben mentette ki távolmaradását, a bányászsztrájkra hivatkozva.

 

A parlamenti frakció tagjai csaknem teljes számban résztvettek a kongreszszuson; a polgári politikusok közül ott láttuk Bródy Ernőt és Vámbéry Rusztemet. Eljött a nagygyülésre Csizmadia György. Komárom város szociáldemokrata polgármestere is. A rend föntartására nagyobb rendőri készültséget vezényeltek ki, több magasrangu rendőrtisztviselő vezetésével, vasárnap dr. Hetényi Imre főkapitányhelyettes is megjelent a hallgatóság sorában. A nagygyülést Peyer Károly, a kongresszus elnöke nyitotta meg és inditványozta, hogy a kongresszus küldje üdvözletét a sztrájkban álló angol bányászmunkásoknak és az olasz proletariátusnak, amely még mindig a diktatura alatt nyög.


- Üdvözöljük a külföldön tartózkodó elvtársainkat is - folytatta inditványát - és bármennyire üvöltsenek az ellenforradalom kuvaszai, eme üdvözletünket mindaddig megismételjük, amig az emigránsok haza nem jönnek. Még mindig a gyülölet és bosszu hatja át a hatalmon levőket. A sajtónak nincsen szabad véleménye, az állampolgároknak nincs egyesülési és gyülekezési joguk, a börtönökben még mindig politikai foglyok sinylődnek. Európában csak két országban van nyilt szavazás: Magyarországon és Oroszországban.

 

Van Roesboek tolmácsolta ezután a Szocialista Internacionále és a belga párt üdvözletét. Hangsulyozta, hogy a bolsevista destruktőrök napja már mindenütt leáldozott, de másrészt Mussolini nagy programja is nevetségessé vált a kivitelben. Winter Leó dr., a cseh kiküldött azt hangsulyozta, hogy a különböző proletárpártokat egyesiteni kell a bolsevizmus destruáló erejével szemben.

 

Csimadia György, Komárom város szociáldemokrata polgármestere szólalt föl ezután:
- Sajnálattal halljuk - mondotta -, hogy Magyarországon is akadnak olyanok, akik a munkásság egységét meg akarjuk bontani. Figyelmeztetjük őket, nézzenek át hozzánk, hogy az őrült bolsevizmus agitációja hogyan szolgálja a reakciót.


Peyer javasolta ezután, hogy szakitsa félbe a tanácskozást a kongresszus és keressél föl Somogyi és Bacsó, a munkásság nagy mártirjai sirját. A kongresszus lelkesedéssel fogadta a javaslatot, a tanácskozást félbeszakitotta és a kiküldöttek a temetőbe vonultak Somogyi és Bacsó sirjához.

 

Délután 2 órakor Propper Sándor elnök nyitotta meg a kongresszust, majd Farkas István mint előadó, ismertette a pártvezetőség és előadóbizottság, valamint a parlamenti csoport jelentését. A munkásmozgalom - mondja a jelentés - még mindig viaskodni kénytelen az ellenforradalmi szellemmel, amely ráfeküdt az egész közigazgatásra és megakaszt minden demokratikus haladást. Ez a szellem minél intézményesebbé kivánja tenni a sötét reakciót. A gyülekezési jogot minden szolgabiró vagy rendőrtisztviselő tetszése szerint magyarázza. Nincsenek meg az alkotmányosságnak előföltételei. A sajtóviszonyokra jellemző, hogy például a Népszava cikkiróira eddig 11 évi, 1 havi és 9 napi börtönt és 310.600.000 korona pénzbüntetést róttak ki. A szociáldemokrata párt nem hazafiatlan, csak az ilyen Üldözések teszik hazafiatlanná. Vissza kell utasitanunk a kurzusalapokban napvilágot látott rágalmat, mintha a párt képviselőtagjai hatalmas jövedelmeket huznának. Ezek a rágalmak régi keletüek, annakidején Bokányit és Garamit is ilyen rágalmakkal illették.

 

A két név emlitésénél a pártgyülés résztvevői viharosan kezdtek éljenezni és helyükről fölállva, percekig tartó tüntetést rendeztek az emigránsok és főképen Garami mellett. A kirendelt rendőrfőtisztviselő Propper elnöktől a tüntetés elnémitását követelte, de a résztvevők a rendőri beavatkozást látva, még hangosabban éljenezték az emigrációt és Garamit. A rendőrtisztviselő erre fölállott helyéről, sapkáját kezébe vette és kijelentette, hogy ha a tüntetés tovább tart, föl fogja oszlatni a gyülést. Propper elnök szavaira azonban a zaj elált, a rendőrtiszt ismét elfoglalta a helyét és a gyülés tovább folyhatott.

 

A napirendi vita során elsőnek Stromfeld Eurél, a XIV. pártszervezett küldötte szólalt föl és kifogásolta a parlamenti frakció müködését, valamint a polgári pártokkal való együtthaladását.
- A parlamenti frakció müködése - mondotta - azt a látszatot kelti, mintha itt nálunk valóságos parlamentarizmus volna, nem pedig álparlamentarizmus.


Hegyi Imre (Győr) szerint nincs szükség arra, hogy ennek a kormányzati rendszernek a szociáldemokrata párt adjon fügefalevelet és alkotmányos elismerést. Inditványozza, hogy a szociáldemokrata párt válassza inkább a passzivitást!

 

Ellenzéki beszédet mondott dr. Kis Jenő, aki kijelentette, hogy a parlamenti frakció munkájának eredménytelenségében a magyarországi álparlamentarizmus mellett annak is része van, hogy a frakció müködésében nincs elegendő határozottság és erő.


Holló János (Debrecen) a munkásság egységes frontja érdekében emelt szót: A szociáldemokrata pártnak - mondotta - annak tudatában, hogy ő az erősebb, visszatérésre kell fölhivnia az elszakadt Vági-pártiakat.


Pászthy Károly vasutas ellenzéki beszéde után Biró Dezső azt állapitotta meg, hogy Bethlen a külföldön udvarol a szociáldemokrata államférfiaknak, itthon pedig egy szolgabiró hiénának nevezheti a szociáldemokrata pártot. Propper Sándor válaszolt ezután arra a fölszólalásra, amely a Vági-pártiakkal való békülést kivánta. Azok számára - mondotta Propper - akik vissza akarnak jönni, tárva van az ajtó, de hozzák magukkal azt az elhatározást, hogy a pártfegyelmet és a többség akaratát fogják respektálni. Fehérváry Sándor a párt egységesitése mellett és a passzivitás ellen szólalt föl.

 

Hétfőn reggel 9 órakor kezdődött a kongresszus második napja, amelyen Farkas István reflektált a fölszólalásokra, amelyek a polgári pártokkal való együttmüködését kifogásolták és kijelentette, hogy ez az együttmüködés nem elvi, hanem taktikai kérdés és ha parallel dolgoznak közös célokárt, ez nem jelent elvföladást. Peyer Károly mondott beszédet ezután:
- A nemzetközi kapcsolatok kiépitésén mondotta - ma már a nagytőke dolgozik a legerőteljesebben és a célja nem más, mint az eddig egymásra uszitott népek nemzetközi kifosztása. Ellenfeleink nekünk prédikálják, hogy legyünk hazafiak és adjuk föl nemzetközi kapcsolatainkat. Azt feleljük: prédikálják ezeket az elveket a nemzetközi vaskartelnek, a nemzetközi jezsuitaszervezetnek és az agrárius internacionálenak! (Hosszantartó taps.) A főrendiházi javaslat gyanut kelt, hogy nem Habsburg-restauráció folyik-e itt? A legélesebben tiltakozunk minden Habsburg-restaurációs törekvés ellen. (Óriási zaj. Közbekiáltások. Le a Habsburgokkal!)


Ezután Propper Sándor tartotta meg előadását a közszabadságok helyreállitásáról és a párt szociálpolitikai követeléseiről.


- Az októberi forradalomnak egy eredménye maradt: a Habsburg-ház detronizációja, de most ezt a dicső uralkodóházat is vissza akarják csempészni. Mi népszavazás utján akarjuk eldönteni az államforma kérdését és szabad véleménynyilvánitást követelünk a kérdésben: köztársaság vagy királyság? E szavak után a pártgyülés percekig tüntetésszerüen éljenezte a köztársaságot.

 

Délután 2 órakor folytatódott a kongresszus. Kertész Miklós a vámsorompók tervszerü lebontásának, valamint a kelet- és délkeleteurópai Locarnónak sürgetésére szólitotta föl a pártvezetőséget. Malasits Géza után Gonda Béla dr. beszélt arról, hogy a legfontosabb probléma a munkásság egységének megoldása.

 

Biró Dezső az emigrációról beszélt:
- A politikai emigránsokat büntetteseknek minősiti a kormány, pedig ők nem loptak, nem csaltak, nem követtek el bombamerényleteket. Bethlen ne felejtse el, hogy ő is emigráns volt és tárgyalt egy emigránstársunkkal.


Majd a pártvezetőség megválasztása következett. Az ellenzéki listával szemben a többség a bizottság listáján szereplőket választotta meg. Ezek: Bárdos Ferenc, Deutsch Jenő (uj), Farkas István, Gyürey Rudolf (uj), Horovitz Gábor, Kabók Lajos, Kéthly anna, Peyer Károly, Propper Sándor, Szakasits Árpád, Takács József. Kéthly Anna tartott ezután előadást a nőmunkásmozgalomról és a szervezés terrorisztikus hatósági akadályozásáról.

 

Végül Propper Sándor lépett az elnöki emelvényre és bejelentette, hogy éppen most, amikor annyi szó esett a nemlétező sajtószabadságról, értesült arról, hogy Gergely Győző, a "Népszava" munkatársa kedden kezdi meg négyhónapos fogházbüntetését, amelyet egy évek óta forgalomban levő Mirbeau-regény forditásáért kapott. A kongresszus e szavak után lelkesen tüntetett Gergely Győző mellett, majd a sajtószabadságot és Fényes Lászlót éltették.

 

Ezzel végződött a kongresszus második napja. Amikor a résztvevők a termet elhagyták, a Vági-párt röpcédulákat szórt a távozók közé. Ezek a röpcédulák fölszólitják a szociáldemokrata pártot a békére. Megkérdeztük  Propper Sándort: milyen eredményt vár a pártgyülésen elhangzott, kibékülést sürgető beszédektől és a Vági-párt békét ajánló röpiratától? Propper Sándor kijelentette, hogy a Vági-pártnak az a része, amelyet csak a vezetők tévesztettek meg és birtak rá a kilépésre - tehát a Vági-párt legnagyobb része - a közeljövőben, minden valószinüség szerint vissza fog térni a szociáldemokrata pártba.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A szociáldemokrata párt országos kongresszusán Peyer Károly,Propper Sándor, Farkas István és Kéthly Anna Balra Vági István
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98