Dtum
Login with Facebookk
1917 | November

Az orosz polgárháború

Az egy héten át érkezett egymásnak perczről-perczre ellentmondó hírek után immár nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a hatalomért folyt versengésben a bolsevikiek: Lenin és társai lettek a győztesek és sikerült Kerenszkit leverniök.


A polgárháború első éjszakájáról egy stockholmi jelentés finnországi értesülések és oroszországi utasok útján a következőket mondja:
A pétervári lakosság külsőleg teljesen közömbösen viselkedett, valójában azonban meg volt félemlítve. Az emberek nem mertek az utczán megjelenni, a mi különben a lövöldözés folytán veszedelmes is volt. Csütörtökön 150 embert megöltek és ötszázat megsebesítettek. A téli palotát a bombázás nem igen rongálta meg, ellenben a Demidov-úton és a Vosnesenskán az Aurora czirkáló lövedékei eltaláltak néhány házat. Ez a czirkáló több más hadihajóval együtt a bolseviki fölkelés támogatására érkezett meg és a téli palotával szemben fogalt állást. A téli palotát védelmező katonatiszti növendékek súlyos veszteséget szenvedtek. A női zászlóalj, a mely szintén részt akart venni a védelemben, az első lövésre elmenekült.

 

Az ittas tömeg éles töltésekkel lövöldözni kezdett. Meyer milicziafelügyelőt halálosan megsebesítették. Haparandába tegnap több ember érkezett, a kik Pétervárt szombaton hagyták el, köztük Hjort svéd futár, Hjort elmondta a Stockholms Tidningen tudósítójának, hogy már november elején nyugtalanság mutatkozott. A kormány parancsot adott ki, hogy a hidakat felvonják és megszüntette az egyes városrészek között való közlekedést. Délután a hadihajókról csapatok szálltak partra, elűzték a hídőrséget és a hidak forgalmát ismét megnyitották. Röviddel ezután küldöttség jelent meg a Péter Pál erődből a vezérkarnál és azt megadásra szólította fel. A küldöttség a vezérkarnak húsz percznyi gondolkodási időt engedett, a melynek lefolyása után megkezdődnék a bombázás. A vezérkar üzenetet küldött a kormányhoz a téli palotába és a határidőnek tíz perczczel való meghosszabbítását kérte, a mit a kormány meg is adott. Este 9 órakor megkezdődött az ágyúzás a várból és a hadihajókról a vezérkar épülete és a téli palota ellen. A téli palota védekezése nagyobb gyenge volt. Az ágyúzás reggel 4 órakor szünt meg.


Vasárnap a hangulat Péterváron igen nyomott volt. Általános volt a meggyőződés, hogy ontástól féltek. Olyan hírek jártak, hogy Kornilov megszökött a fogságból és hogy Kerinszki 140,000 emberrel úton van. Pétervárt azonkívül már a legközelebbi napokban éhinség fenyegeti, ha nem hoznak be élelmiszert. Munkásasszonyok a polgári házakban kutatásokat rendeznek elrejtett élelmiszerek után. A katonai forradalmi bizottság kiáltványban megnyugtatta az összes idegeket, hogy ők a nemzet vendégei és nem kell semmitől sem aggódniok. A külföldiek azonban mégis utaznak, de nem tudnak úrlevelet szerezni, mert a hivatalok nem működnek.

 

A hadi forradalmi bizottság felhatalmazta a svéd követséget, hogy a svédek számára maga állítsa ki az útleveleket. Sok svéd elutazott, de Koreában a katonatanács képviselői feltartóztatták őket és nem akarták elismerni az útlevelek érvényességét. Csak Hjort futás mehetett át a határon, a többieknek Uleaborgban kellett maradniok. A Novaja Sizn szerint Finnországban állomásozó kozákok Pétervár felé vonulnak. A katonai forradalmi bizottság küldöttséget menesztett eléjük, hogy tájékozódják a kozákok szándéka felől.


Egy november 10-iki Reuter-jelentés már Kerenszki vereségéről ad hírt s így szól:
A Kerenszki és Kornilov vezetése alatt álló ellenforradalmi csapatok tegnap a forradalmi hadsereg elkeseredett harczok közben Czarszkojeszelónál teljesen megverte. A forradalmi kormány nevében megparancsolom, hogy a forradalmi demokráczia minden ellenségével szemben ellenállást tanusítsatok és minden szükséges intézkedést megtegyetek Kerenszki letartóztatására. Ezenkívül megtiltok minden hasonló kalandos vállalkozást, mely a forradalom sikerét és a forradalmi hadseregek győzelmét veszélybe hozhatná.
Muravjev, a Kornilov ellen harczoló csapatok főparancsnoka.

Ezzel egyidejüleg sajtóhadiszállásunkról jelentették, hogy Oroszországban a következő felhívást tették közzé:
Orosz nagyfőhadiszállás, november 14-én reggel 8 óra 30 percz.
Mindenkihez! Az anarchia ellen való sikeres harcz válságának haladéktalan elintézése, az összes demokratikus erőknek a jobboldalról fenyegető veszedelemmel szemben való összefogása és a nyugalomnak és az egységességnek a fronton való fenntartása érdekében támogassátok a hadsereg főbizottságát abban a törekvésben, hogy egy egységes kormányt alakítson, a mely a nemzeti szocziálistákból volna összeállítva, a nemzeti szoczialisták és a bolsevikiek beleértésével, de azon az alapon, hogy nyomban összehívjuk az alkotmányozó gyűlést és azonnal javaslatokat tegyünk az általános békére és a földeket átadják a földbirtok-bizottságoknak.
A hadsereg főbizottságának elnöke:
Perekresztov.

November 14-én az orosz maximalista párt központi bizottságának külügyi albizottsága nyilatkozatot közölt arra nézve, hogy miképpen szándékozik irányítani az orosz politikát. A nyilatkozat megállapítja, hogy a párt a békekötést napirendre tűzi, mert a háborút még egy napig sem akarja tovább folytatni. A mikor a nyilatkozat rámutat arra, hogy Francziaország, Anglia, Olaszország és Amerika kormányai vonakodnak majd, hogy tárgyalásba bocsátkozzanak, megjegyzi, hogy a központi hatalmak kormányai mindenesetre készek lesznek tárgyalni.

 

Az ebből keletkező ama veszedelemtől, hogy a központi hatalmak hadosztályaikat a keleti frontról nyugatra vetik, hogy ott megtörjék az angol és franczia seregek ellenállását, az orosz proletárság nem tudja megoltalmazni a tovább harczoló Francziaországot, Olaszországot és Angliát. Ellenben a maximalista párt kénytelen volna a háborút folytatni, ha a központi hatalmak a lengyel, kurlandi és litvániai kérdést a béketárgyalások előtt egyoldalúan akarnák szabályozni. A párt egyébként Oroszország összes népeinek teljes szabadságot ad arra nézve, hogy maguk döntsenek arról, vajjon együtt akarnak-e élni az orosz néppel, vagy külön akarnak-e válni tőle.


November 15-én az Oroszországból érkezett hírek szerint a bolsevikiek kerültek felül Pétervárott. Haparandából érkezett távirat szerint Murávjev alezredes, Pétervár védelmi területének parancsnoka hirdetményt tett közzé, a melyben megczáfolja a lapoknak azt az állítását, hogy a pétervári csapatok Kerenszkihez csatlakoztak és kijelenti, hogy a szabad orosz nép csapatai csak azért hagyták el Gacsinát, mert kerülni akarták a fölösleges vérontást és alkalmas állást keresnek Pétervár területén kívül. A hirdetmény azt mondja, hogy Pétervárott helyreállott a nyugalom. Az Aurora, Saria, Svoboda nevű czirkálókon kívül az Afrika nevű iskolahajó és a keleti-tengeri flotta hat torpedónaszádja is megérkezett a pétervári kikötőbe. A Miklósé-hídnál vetettek horgonyt, a honnan szükség esetén az egész várost bombázhatják.

 

A finn lapok szerint Kerenszki húzta a rövidebbet a pétervári csatában. A nagy felfordulásban a kozákoknak igen nagy szerep jut. A "Djelo Naroda" közli hogy Kievben a kozákok az urak. A "Svenska Dagbladed" haparandai távirata szerint Kaledin kozáktábornok már Karkovnál van. A tábornok a Don medenczéjének bányaterületén kihirdette az ostromállapotot. Az országkülönböző részeiből heves harczokról érkezik jelentés. Moszkvában kedden állítólag kétezer ember esett el a harczokban, végül azonban abban állapodtak meg az ellenfelek, hogy valamennyi szocziálista pártból koalicziós kormányt alakítanak. Hiteles hírek még most sem érkeznek, mivel Pétervárral még most is szünetel a táviróforgalom.


Oroszország belsejéből november 17-én nem érkeztek hírek, mert a finnországi általános sztrájk folytán megszakadt a vasuti összeköttetés Pétervárral. Ellenben számos híresztelés van forgalomban. A legújabb haparandai jelentés azt mondja, hogy Kerenszkit egy harminczezer főnyi lett sereg ismét megverte, mire Kerenszki elmenekült. Most pedig Kaledinnel igyekszik összeköttetésbe lépni. A bolsevikiek felfedeztek egy Kornilov és Kaledin között való táviratváltást, a melyből kitűnik, hogy a két tábornok megegyezik abban, hogy egyelőre Kerenszkivel tartanak. Később azonban leszámolni szándékoznak vele.


Az Oroszországból érkező utolsó hírek az eddigieknél sűrűbben hangsúlyozzák, hogy Kerenszki elvesztette a játékot. A "Stockholms Tidningen" szerint Kerenszki titkára tegnap este Stockholmba érkezett, a hova hamis útlevéllel sikerült menekülnie. A titkár is megerősíti más utasoknak azt az állítását, hogy Kerenszki elmenekült és a bolsevikiek uralkodnak Péterváron.


Az "Allgemeen Handelsblad" szerint Harold Williem azt jelenti Pétervárról, hogy Kerenszki elvesztette minden tekintélyét és elmenekült. De a bolseviki párt tekintélye is szűnőben van. Egy nagy hadsereg közeledik Pétervár felé, de nem tudják, mi a szándéka. Egy másik nagy hadsereg Moszkva felé nyomul előre. A legutóbbi híradások szerint Lenin kormányában szakadás állott be. Öt miniszter visszalépett. Moszkvában egy heti rémuralom után a békét helyreállították, de ez a kimerülés és a félelem békéje, a mely egyik félnek sem hozta meg a győzelmet.


A Reuther-ügynökség november 18-án ezeket jelenti Pétervárról: A maximalisták pénteeken megszállották Gacsinát, Kerenszki vezérkarát letartóztatták és elrendelték Kerenszki elfogatását.
Az ellenségeskedéseket szombaton beszüntették. Moszkvába aláírták a megállapodást, a melynek alapján Kerenszki "fehér gárdája" leteszi a fegyvert. A közjóléti bizottságot feloszlatták. A maximalisták a szoczialista kormányba való belépésüket a többek között ahhoz a feltételekhez fűzik, hogy őket illesse meg a szentpétervári és moszkvai helyőrségek feletti ellenőrzés. Neratov volt a külügyminisztert, a ki a szövetségesekkel kötött szerződéseket elrejtette, még mindig nem találták meg, a maximalisták elrendelték letartóztatását valamint az említett okmányok felkutatását.

Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98